Uputstvo za pisanje seminarskog rada /obrazovanje-saveti/
Poslao/la: / Sent by Marko, Begeč   
Monday, 04 April 2011
Uputstvo za pisanje seminarskog rada
 
 
 
Seminarski rad predstavlja stručnu obradu izabrane teme, zasnovanu na sprovedenom istraživanju. Kroz istraživanje student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi.

Dužina seminarskog rada: zavisi od fakulteta, ali ne bi trebao da bude kraći od 4 strane A4 formata, uključujući tekst, crteže, grafikone, tabele, priloge. Margine: gornja, donja, leva, desna (top, bottom, left, right) 2,5 cm - koristite opciju File - Page Setup - Margins u kompjuteru. Rad se piše na srpskom jeziku,  najbolje da je otkucan u programu Word for Windows, samo sa jedne strane listova A4 formata. Pri pisanju rada poželjno je koristiti Times New Roman, numerisane podnaslove u radu 14 pt bold, ostatak teksta 11-12 pt, kao normal text, koristiti justify (obostrano poravnanje), 1 line spacing (prored) izmeÄ‘u pasusa. Stranice teksta treba da su numerisane, s tim što naslovna strana (korice seminarskog rada) i stranica za Sadržaj  ne podleže numeraciji. Koristiti opciju Insert - Page Numbers u kompjuteru.

Na koricama seminarskog rada treba da bude napisano:
U gornjem levom uglu, ili na vrhu stranice centrirano:
- naziv obrazovne ustanove
- mesto (14 pt)
U sredini: SEMINARSKI RAD (centrirano), a ispod toga TEMA seminarskog rada (centrirano, 16 pt) i ispod teme seminarskog rada sledi APSTRAKT (sažeti prikaz rada od 50-100 reči. Koristiti Italic (11 pt)
U donjem levom uglu: ime i prezime mentora sa titulama, npr. prof. dr Petar Petrović, pa ime asistenta kod koga se piše seminarski rad (12 pt). U istom redu... (vidi nastavak)
U donjem desnom uglu: ime i prezime studenta (autora seminarskog rada), kao i broj indeksa (12 pt), a po potrebi i vežbačka grupa
U sredini donjeg reda: mesto i godina izrade seminarskog rada (12 pt)

Sledi stranica za Sadržaj (uz jasnu numeraciju svakog naslova i podnaslova).

Rad se (piše se na prvoj, drugoj, trećoj... strani) i sastoji se iz: 1. uvodnog dela  - mesta gde  seminarski rad treba da ostavi dobar utisak, obaveštavajući čitaoca o tome šta sledi i ohrabrujući ga da nastavi sa čitanjem. Ukoliko je uvod dosadan zbog čestog ponavljanja, ili ne uspe da učini da se ostatak seminarskog rada  čini zanimljivim, čitalac neće imati želju da nastavi sa čitanjem. Uvod bi trebao biti kratak u odnosu na ostatak seminarskog  rada, 2. centralnog dela  - u ovom delu seminarskog rada izabrana tema mora biti objašnjena, opisana i argumentirana. Ako postoji više tema ili linija argumenata tada se može napisati više potpoglavlja glavnog dela seminarskog rada, koji moraju biti konzistentno označeni. 3. zaključka - on sintetiše Vaš problem koji je razložen u centralnom delu seminarskog rada. U njemu student sumira osnovna saznanja do kojih je došao tokom izrade seminarskog rada.
Znači, Prvo se piše Uvod, onda se po tačkama i podpoglavljima razvija tema seminarskog rada, nakon čega sledi zaključak studenta u vezi istraživanja na zadatu temu. Uvod treba da bude na jednoj stranici i da se opišu koji su ciljevi istraživanja i osnovni pojmovi u vezi sa temom. U razradi se detaljno opisuje tema rada, na bar 6 strana, a zaključak treba napisati na minimum jednoj stranici. Rad se piše na srpskom jeziku. Rad treba da bude otkucan u programu Microsoft Word  samo sa jedne strane listova A4. Koristiti margine: 3,5 cm leva, a po 2,5 gornja, donja i desna. Rad kucati običnim proredom 1, a izmeÄ‘u pasusa treba praviti dva razmaka. Stranice treba da budu numerisane.
 
Reference i citiranje:
- Prilikom citiranja pojedinih definicija, podela, podataka, tabela, slika ili delova teksta obavezno je navesti izvor u fusnoti. KorišÄ‡enje fusnota znači navoÄ‘enje citiranog izvora na dnu stranice teksta. Koristiti opciju Insert - Reference - Footnote u kompjuteru.  Fusnote 10 pt, normal, navode se ispod teksta na odgovarajućoj strani i označavaju se od broja 1 do n. U  fusnoti prvo navesti prezime i početno slovo imena autora, godinu izdanja, naslov knjige, izdavač, mesto izdanja i broj strane sa koje je preuzet citat.
- Ako citati postoje, onda treba da budu označeni znacima navoda kako bi se izbegli plagijati (korišÄ‡enje tuÄ‘ih misli kao svojih). Prilikom označavanja slika i tabela u tekstu navodi se redni broj i naziv slike ili tabele 11 pt, italic. Ako su slike i tabele preuzete iz knjiga ili sa interneta obavezno je navesti izvor u fusnoti. Fusnota  treba da sadrži prezime i početno slovo imena autora, godinu izdanja, naslov knjige, izdavač, mesto izdanja, broj strane.
Primeri:
1.Todaro, M., (1997.), Economic Development, Longman: London, str.172.
2.Cvetanović, S., Đurović, G., (1996.), Privredni razvoj, Ekonomski fakultet Podgorica, str.17-33.

Literatura - navođenje literature (na poslednjoj strani):
- Na kraju seminarskog rada  se navodi literatura koja je korišÄ‡ena pri prisanju seminarskog rada. Pri navodu literature potrebno je da se navede autor (prezime i početno slovo imena, na primer: Kragulj, D.,), godina izdanja, naslov knjige, izdavač, mesto izdanja. Za naslove knjiga/članaka koristiti Italic. PoreÄ‘ati izvore tj. literaturu po abecednom redu.  Koristiti opciju Table - Sort u kompjuteru.
Primeri:
1. Marković, Ž. D., (1987.), Sociologija rada, Savremena administracija, Beograd.
2. Web site http://www.worldbank.org/html/extdr/offrep/eca/mfi/mfd.htm
Pri izradi seminarskog rada bi trebalo da koristite: pored domaće i stranu literaturu, internet, časopise, izveštaje zvaničnih institucija i članke iz novina. Reference u tekstu se označavaju arapskim ciframa u uglastim zagradama. Dakle, u odeljku LITERATURA reference su poreÄ‘ane po abecednom redu prezimena autora, odnosno prvog koautora, u normal tekstu 12 pt. Literatura sadrži knjige, članke iz časopisa, članke u zbornicima radova, tehničke izveštaje zvaničnih institucija, internet adrese i druge izvore, kao na primer:
[1] BRANS J. P., VINCKE P., MARESCHAL B., “How to Select and How to Rank Projects: The Promethee Method”, European Journal of Operational Research 24, 1986.
[2] CHAPMEN and WARD, “Project Risk Management”, John Wiley & Sons, Baffins Lane, Chicester, 1997.
[3] Radosavljević Ž., Tomić R., „Menadžment u modernom biznisu“, Privredna akademija, Novi Sad, 2007.
 
Prilozi
Poslovni dokumenti, tabele, statistički pregledi, itd. Slike, tabele i ostale grafičke celine prilagoditi stranici. Svaka slika i tabela treba da ima  broj i naziv ispod slike, odnosno tabele, u italic tekstu 12 pt. Jednačine pisati sa numeracijom uz desnu ivicu.
 
Kratak rezime: u radu koristiti Times New Roman u sledećim veličinama:
- naslov rada 18 pt bold,
- numerisane podnaslove u radu 14 pt bold,
- ostatak teksta 12 pt, kao normal text,
- početak pasusa kucati od početka kolone,
- fusnote 10 pt, normal, navode se ispod teksta na odgovarajućoj strani i označavaju se od broja 1 do n.
- minimalan broj stranica 7 + prilozi (poslovni dokumenti, statistički pregledi i tabele iz statističkog godišnjaka,...).


Umnožavanje i povezivanje seminarskog rada
Seminarski rad se može umnožiti u 2 primerka, od kojih bi jedan primerak ostao kandidatu, a drugi se koriči u spiralni povez i predaje asistentu. Seminarski rad treba doneti na čas vežbi.
 
Predaja seminarskog rada
Pre predaje seminarskog rada treba uraditi završne ispravke teksta i proveru da li su reči gramatički ispravne i jasne.
 
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."