NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ZANIMLJIVOSTI arrow TEKSTOVI arrow Pravilnik o ekskurzijama za osnovne Å¡kole /turizam-poslovanje-pravo/
Pravilnik o ekskurzijama za osnovne Å¡kole /turizam-poslovanje-pravo/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 3
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Kimex turist   
Saturday, 29 January 2011
Pravilnik o ekskurzijama za osnovne škole
 
 
EKSKURZIJE ZA UÄŒENIKE OSNOVNIH ŠKOLA
 
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja -
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2009)

 
Ekskurzija
 
 Pojam ekskurzije
Ekskurzija je oblik obrazovno-vaspitnog rada kojim se doprinosi ostvarivanju plana i programa i ciljeva osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
Ekskurzija se ostvaruje van škole u trajanju od jednog do tri dana godišnje, u skladu sa uzrastom, nastavnim planom i programom i programom za ekskurzije.
 
Cilj ekskurzije
Cilj ekskurzije je neposredno upoznavanje pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanje kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleÄ‘a i privrednih dostignuća koja su u vezi sa delatnošÄ‡u škole.
 
Zadaci ekskurzije
Zadaci ekskurzije su: proučavanje objekta i fenomena u prirodi, uočavanje uzročno-posledičnih odnosa u konkretnim prirodnim i društvenim uslovima; upoznavanje načina života i rada ljudi pojedinih krajeva; razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, kulturnim, etičkim i estetskim vrednostima, sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima, kao i shvatanje značaja zdravlja i zdravih stilova života; razvijanje interesovanja za prirodu i izgraÄ‘ivanje ekoloških navika; podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja.
 
Sadržaji ekskurzije
Sadržaji ekskurzije ostvaruju se na osnovu nastavnog plana i programa obrazovno-vaspitnog rada i školskog programa i sastavni su deo godišnjeg programa rada škole.
 
Program ekskurzije
Odeljenska i stručna veća škole predlažu program ekskurzije, koji dostavljaju nastavničkom veću radi razmatranja i donošenja.
Ekskurzija može da se izvede ako je savet roditelja dao saglasnost na program i cenu ekskurzije i izbor agencije.
Program ekskurzije sadrži: obrazovno-vaspitne ciljeve i zadatke, sadržaje kojima se postavljeni ciljevi ostvaruju; planirani obuhvat učenika; nosioce predviđenih sadržaja i aktivnosti; trajanje; putne pravce; tehničku organizaciju i način finansiranja.
Plan dežurstva učenika i nastavnika za vreme putovanja sastavni je deo programa ekskurzije.
 
Izvođenje ekskurzije
Nosioci pripreme, organizacije i izvoÄ‘enje programa ekskurzije su direktor škole, stručni voÄ‘a puta, odeljenjski starešina ili drugi nastavnik koga odredi direktor škole, koji je dobio saglasnost odeljenjskog veća i koji je najmanje jednu godinu realizovao nastavu u odreÄ‘enom odeljenju.
Stručnog voÄ‘u puta bira direktor škole iz reda nastavnika koji ostvaruju nastavni plan i program.
Stručni vođa puta prati i sprovodi program koji se odnosi na ostvarivanje postavljenih obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka i odgovarajućih sadržaja.
Odeljenjski starešina koordinira ostvarivanje sadržaja i aktivnosti predviÄ‘enih programom ekskurzije, stara se o bezbednosti i ponašanju učenika. Izuzetno, odeljenjski starešina obavlja poslove iz nadležnosti stručnog voÄ‘e puta ako je u pitanju škola sa malim brojem učenika i škola sa kombinovanim odeljenjima.
 
Uslovi za izvođenje ekskurzije
Ekskurzija se organizuje i izvodi uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja, po pravilu za najmanje 60% učenika istog razreda i ukoliko su stvoreni uslovi za ostvarivanje ciljeva i zadataka.
Izuzetno, ekskurzija može da se organizuje ako pismenu saglasnost da najmanje 60% roditelja učenika odeljenja.
Izvođenje ekskurzije za učenike istog razreda organizuje se sa istim sadržajem, po pravilu, istovremeno.
Ako nisu ispunjeni navedeni uslovi, direktor škole obustavlja izvoÄ‘enje ekskurzije.
 
Priprema i izvođenje ekskurzije
Putni pravci, objekti, manifestacije, krajevi i predeli određuju se u skladu sa ciljem i zadacima putovanja. Ekskurzija se izvodi u okviru državnih granica.
Ako je ekskurzija organizovana u vreme nastavnih dana, nastava se nadoknaÄ‘uje za sve učenike, u skladu sa školskim kalendarom i godišnjim programom rada škole.
 
Izbor agencije
Izbor agencija sprovodi se u skladu sa ovim pravilnikom.
Škola blagovremeno objavljuje oglas za putovanje učenika, imajući u vidu vreme potrebno da se obezbede najbolji uslovi za realizaciju predviÄ‘enog putovanja.
Škola je dužna da objavi oglas najmanje u jednim dnevnim novinama koje imaju tiraž na teritoriji cele Republike Srbije. Oglas sadrži sve putne pravce predviÄ‘ene programom, za svaki razred posebno. U oglasu se navode svi sadržaji koji bi trebalo da budu ostvareni za vreme putovanja učenika. Oglas ne sadrži fakultativne sadržaje.
U tekstu oglasa škola navodi gde i do kog roka turističke agencije mogu preuzeti uputstvo za formiranje ponude (u daljem tekstu: uputstvo), radi učešÄ‡a na oglasu.
Rok za preuzimanje uputstva ne može biti duži od 10 ni kraći od pet dana od dana objavljivanja oglasa. Ponuda se podnosi u roku od 10 dana od dana isteka roka za preuzimanje uputstva, a odluka o izboru turističke agencije donosi se najkasnije 10 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude. PonuÄ‘ači sačinjavaju ponudu na osnovu uputstva.
Agencija mora da poseduje odgovarajuću licencu ministarstva nadležnog za poslove turizma i da ispunjava druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje delatnost turizma.
Turistička agencija dostavlja ponudu, sačinjenu na osnovu uputstva, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za oglas - ne otvarati".
Pripremu oglasa, uputstva i otvaranje ponuda i izbor ponuÄ‘ača vrši komisija škole, a otvaranju ponude mogu da prisustvuju predstavnici ponuÄ‘ača.
Komisiju škole čine direktor škole i članovi saveta roditelja odeljenja učenika za koje se organizuje ekskurzija. Radu komisije prisustvuju sekretar i šef računovodstva škole radi pružanja stručne pomoći.
Odluku o izboru ponuđača komisija donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Izbor najboljeg ponuÄ‘ača vrši se kada se utvrdi da postoje najmanje tri ponude koje ispunjavaju sve uslove predviÄ‘ene uputstvom. Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen oglas će biti ponovljen.
Posle izbora ponuÄ‘ača, savet roditelja, na osnovu usaglašenog predloga roditelja učenika svakog odeljenja za koje se izvodi ekskurzija odlučuje o visini dnevnica.
Pravo na dnevnice ostvaruju: nastavnik - odeljenjski starešina, stručni voÄ‘a puta, a lekar - pratilac u zavisnosti od programa putovanja. Dnevnice se obračunavaju u bruto iznosu i isplaćuju u skladu sa zakonom, na teret roditelja učenika koji putuju.
Radi obezbeÄ‘ivanja veće sigurnosti učenika na ekskurziji, roditelji čija deca putuju mogu većinom glasova da donesu odluku na roditeljskom sastanku da, osim odeljenjskog starešine, ekskurziju prate još najviše dva nastavnika koji izvode nastavu učenicima tog odeljenja. Ovi pratioci ostvaruju pravo na dnevnicu na isti način kao i odeljenjski starešina.
Direktor škole je dužan da izda putni nalog zaposlenom koji putuje.
Odeljenjski starešina obaveštava roditelje o programu i ceni ekskurzije, izboru agencije, bruto iznosu dnevnice za pratioce i ostalim uslovima putovanja. Roditelji učenika koji putuju obavezni su da potpišu program putovanja i opšte uslove putovanja, čime potvrÄ‘uju da su upoznati sa uslovima za putovanje učenika i da su sa istim saglasni.
Direktor škole je dužan da od agencije zatraži dokumentaciju kojom ona dokazuje reference i iskustvo u Ä‘ačkom i omladinskom turizmu.
Višednevna putovanja ugovaraju se najmanje na bazi punog pansiona, a jednodnevna mogu biti ugovorena bez obroka.
Program putovanja i opšti uslovi putovanja sadrže sve elemente propisane zakonom kojim se ureÄ‘uje delatnost turizma. Pismene saglasnosti roditelja su sastavni deo ugovora koji zaključuje direktor škole sa odabranom agencijom.
Agencija je dužna da se pridržava utvrÄ‘enih opštih uslova putovanja i programa putovanja.
Ugovor koji zaključuju direktor škole i agencija, osim osnovnih, sadrži i sledeće elemente:
- pojedinačnu i ukupnu cenu prema broju putnika;
- način plaćanja (broj rata), uslove zadržavanja iznosa garancije;
- podatke o vodiču, zdravstvenoj zaštiti i broju gratisa;
- vrsti, tipu i kategoriji smeštaja;
- broju obroka i
- vrsti i tipu prevoza.
 
Bezbednost putovanja
Prilikom ugovaranja putovanja, direktor je dužan da, ugovorom sa agencijom, obezbedi potrebne uslove za udoban i bezbedan prevoz učenika u odnosu na angažovani broj autobusa i raspoloživi broj sedišta, odnosno odgovarajući broj rezervacija ako se prevoz obavlja železnicom.
Prevoz autobusom ne obavlja se noću, u vremenu od 22 do 5 časova.
Prilikom zaključivanja ugovora sa agencijom koja organizuje prevoz autobusom, direktor škole je dužan da obezbedi da prevoznik pre otpočinjanja putovanja podnese:
- zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu autobusa, ne stariji od pet dana;
- tahografske uloške za prethodna dva dana - za vozače koji su angažovani za prevoz učenika.
Direktor škole je dužan da organizuje konsultativne razgovore pre izvoÄ‘enja putovanja, što podrazumeva uključenost svih interesnih grupa u procesu odlučivanja i planiranja.
Direktor škole je u obavezi da, najkasnije 48 časova pre otpočinjanja putovanja obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o: prevozniku; mestu i vremenu polaska učenika; broju angažovanih autobusa i broju prijavljenih učenika, nastavnog i drugog osoblja koje učestvuje u izvoÄ‘enju putovanja. Organ unutrašnjih poslova će izvršiti kontrolu dokumentacije i tehničke ispravnosti vozila odreÄ‘enih za prevoz neposredno pre otpočinjanja putovanja.
Ukoliko nadležni organ unutrašnjih poslova utvrdi neispravnost dokumentacije ili tehničku neispravnost vozila, ili da bilo koji drugi razlog u pogledu psihofizičke sposobnosti vozača, direktor ili stručni voÄ‘a puta obustaviće putovanje do otklanjanja uočenih nedostataka.
Pre putovanja direktor saziva zajednički sastanak svih učenika koji putuju i njihovih roditelja, kome prisustvuju i stručni voÄ‘a puta i odeljenski starešina. Na sastanku se svi učesnici obaveštavaju o pravilima ponašanja, kojih su dužni da se pridržavaju.
Zabranjeno je pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava za sve učesnike ekskurzije.
Dnevne aktivnosti utvrđene programom ekskurzije moraju biti realizovane do 24 časa.
Za putovanja duža od jednog dana obezbeđuje se lekar - pratilac.
Za sva putovanja duža od jednog dana neophodno je da roditelj (staratelj) dostavi zdravstveni list.
Zdravstveni list sadrži podatke o zdravstvenom, fizičkom i psihičkom stanju učenika, a izdaje ga ordinirajući lekar na osnovu zdravstvenog kartona.
Direktor škole, odnosno odeljenjski starešina i lekar obezbeÄ‘uju tajnost podataka iz zdravstvenog lista.
 
Izveštaj o izvoÄ‘enju ekskurzije
Posle izvedenog putovanja, stručni voÄ‘a puta i predstavnik turističke agencije sačinjavaju zabelešku o izvoÄ‘enju putovanja, posle čega stručni voÄ‘a puta u roku od tri dana sačinjava izveštaj, koji podnosi direktoru, sa ocenom o izvoÄ‘enju i kvalitetu pruženih usluga.
Učenici nakon izvedenog putovanja popunjavaju anketni list.
Izveštaj se dostavlja savetu roditelja i nastavničkom veću radi razmatranja, a školskom odboru radi razmatranja i usvajanja.
Odeljenjski starešina upoznaje roditelje sa izveštajem na roditeljskom sastanku. Izveštaj o putovanju je sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu škole.
Ukoliko se prilikom razmatranja izveštaja o ostvarivanju putovanja oceni da predviÄ‘eni program nije ostvaren ili da turistička agencija nije ispoštovala ugovorne obaveze, škola je dužna da u roku od osam dana od završetka putovanja, podnese prigovor agenciji i da o tome obavesti Ministarstvo prosvete i ministarstvo nadležno za poslove turizma.
 
 
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

The devil has the best tunes.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA

.
 
Ako želiš da znaš sve, čitaj sve.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik