NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ZANIMLJIVOSTI arrow TEKSTOVI arrow Ugovor o osnivanju otvorenog ad /poslovanje-pravo/
Ugovor o osnivanju otvorenog ad /poslovanje-pravo/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 3
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Nenad - Bg   
Tuesday, 15 June 2010

Ugovor o osnivanju otvorenog ad

 

Primer ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva

 

 
Na osnovu Zakona o privrednim društvima, osnivači Društva dana __________, zaključuju sledeći:
 
UGOVOR O OSNIVANJU OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

 

I   OPŠTE ODREDBE

ÄŒlan 1.
Ovim Ugovorom utvrđuje se:
1.  Osnivači Društva,
2.  Poslovno ime i sedište Društva,
3.  Delatnost Društva,
4.  Oblik i odgovornost Društva,
5.  Osnivačka emisija i osnivačka skupština Društva,
6.  Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva,
7.  Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija,
8.  Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate,
9.  Nenovčani ulozi u Društvu,
10.  Organi, zastupanje i odlučivanje u Društvu,
11.  Trajanje i prestanak Društva,
12.  Troškovi osnivanja Društva.


II   OSNIVAÄŒI DRUŠTVA

ÄŒlan 2.
Osnivači Društva su:
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Napomena: Za osnivače fizička lica uneti puno ime i prebivalište,
                   Za osnivače pravna lica uneti poslovno ime i sedište.III   POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

ÄŒlan 3.
Društvo posluje pod sledećim imenom:
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Napomena: Poslovno ime akcionarskog društva sadrži oznaku “akcionarsko društvo” ili skraćenicu “a.d” ili “ad”.

Skraćeno poslovno ime Društva je:
_______________________________________________________________.

 
ÄŒlan 4.
Sedište Društva je u ______________________________________________.


IV   DELATNOST DRUŠTVA

ÄŒlan 5.
Pretežna delatnost kojim će se Društvo baviti je:
_________________________________________________________
Primer: 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem ili
              Trgovina na malo voćem Ili
              50100 Prodaja motornih vozila ili
              Trgovina na veliko i trgovina na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.)
Napomena: Unosite samo jednu delatnost.
Poželjno je da pretežnu delatnost unesete sa šifrom, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99). Kompletan tekst ovog zakona nalazi se na Sajtu Agencije za privredne registre.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviÄ‘ene zakonom.
Napomena: osim onih delatnosti za koje je neophodna prethodna saglasnost nadležnog organa.


V   OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

ÄŒlan 6.
Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.


VI   OSNIVAÄŒKA EMISIJA I OSNIVAÄŒKA SKUPŠTINA DRUŠTVA

ÄŒlan 7.
Javni poziv za upis i uplatu akcija vrši se javnom ponudom i prospektom, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Osnivačka (prva) emisija akcija je uspela ako se ponuÄ‘ene akcije iz javne ponude i prospekta upišu u broju koji je kao uspešan upis predviÄ‘en javnom ponudom i koji je kao takav označen u prospektu, odnosno ako se upisane akcije uplate najmanje u iznosu od 50 % nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50 % računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, dok se ostatak uplaćuje najkasnije u roku od dve godine od dana registracije Društva.

Ako se akcije iz javne ponude i prospekta ne upišu i uplate u skladu sa stavom 2. ovog člana, smatra se da osnivanje akcionarskog društva nije uspelo, a osnivači su obavezni da solidarno vrate upisnicima akcija uplaćene iznose bez odlaganja.

 
ÄŒlan 8.
U slučaju uspele emisije, osnivači se obavezuju da sazovu i održe osnivačku skupštinu u roku od 60 dana od dana isteka roka za upis akcija utvrÄ‘enog u javnoj ponudi i prospektu.

Ako osnivači ne sazovu osnivačku skupštinu o roku odreÄ‘enom u prethodnom stavu ovog člana, odnosno ako osnivačka skupština nije održana u skladu sa zakonom ili nije donela propisane odluke, smatra se da osnivanje društva nije uspelo, te tada osnivači odgovaraju solidarno upisnicima akcija za povraćaj uplaćenih iznosa.


VI   UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

ÄŒlan 9.
Ukupni upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 25.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Ukupni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 12.500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Ukupni nenovčani deo osnovnog kapitala društva (stvari i prava) iznosi ________ EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, sve u skladu sa izveštajem ovlašÄ‡enog procenjivača.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvu, akcionari stiču akcije Društva.

 
ÄŒlan 10.
Akcionari se obavezuju da preostali novčani iznos do visine upisanog osnovnog kapitala Društva uplate u roku od dve godine od dana registracije Društva.


VIII   BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA

ÄŒlan 11.
Društvo poseduje obične (redovne) akcije, preferencijalne (povlašÄ‡ene) akcije i odobrene (neizdate, ovlašÄ‡ene) akcije.

 
ÄŒlan 12.
Društvo ima _______ komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti ________ dinara.

Društvo ima _______ komada preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, nominalne vrednosti _________ dinara.
Napomena: Preferencijalne (povlašÄ‡ene) akcije, ukoliko iz Društvo izdaje, mogu biti podeljene u dve ili više klasa sa različitim pravima (različite stope dividendi ili različita participativna ili kumulativna prava na dividende ili različita prava na isplatu imovine Društva pri likvidaciji).

Društvo ima __________ komada odobrenih (neizdatih, ovlašÄ‡enih) običnih akcija.

Društvo ima ___________ komada odobrenih (neizdatih, ovlašÄ‡enih) preferencijalnih akcija.
Napomena: Broj odobrenih akcija Društva ne može da bude veći od 50 % od broja izdatih običnih akcija.

 
ÄŒlan 13.
Akcionari, vlasnici običnih (redovnih) akcija, imaju sledeća prava iz akcija:
1.  Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
2.  Pravo učešÄ‡a u radu skupštine Društva,
3.  Pravo glasa u skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
4.  Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
5.  Pravo učešÄ‡a u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
6.  Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
7.  Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.


ÄŒlan 14.
Akcionari, vlasnici preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, imaju sledeća prava iz akcija:
1.  Prednost u odnosu na obične akcije u pogledu prvenstva isplate dividende,
2.  Prvenstvo naplate kod likvidacije Društva,
3.  Pravo prisustva i učešÄ‡a u raspravi u skupštini Društva,
4.  Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva.
Napomena: Akcionari, vlasnici preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, mogu imati i druga prava propisana čl. 209. Zakona o privrednim društvima.


IX   BROJ AKCIJA SVAKE VRSTE I KLASE KOJE SU UPISANE I IZDATE

ÄŒlan 15.
Društvo ima upisanih i izdatih __________ komada običnih (redovinih) akcija, nominalne vrednosti ____________ dinara.

Društvo ima upisanih i izdatih __________ komada preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, nominalne vrednosti _____________ dinara.


X   NENOVÄŒANI ULOZI DRUŠTVA

ÄŒlan 16.
Osnivač Društva _____________________ unosi u Društvo sledeći nenovčani ulog (stvari i/ili prava):
__________________________________________________________________, sve u skladu sa izveštajem ovlašÄ‡enog procenjivača.

Po osnovu unetog nenovčanog uloga, osnivač Društva ima ___________ komada akcija (običnih i/ili preferencijalnih).


XI   ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUÄŒIVANJE U DRUŠTVU

ÄŒlan 17.
Organi Društva su:
1.  Skupština Društva,
2.  Upravni odbor Društva,
3.  Izvršni odbor Društva
Napomena: Otvoreno akcionarsko društvo može, dok kotirano akcionarsko društvo mora imati internog revizora, nadzorni odbor ili odbor revizora.

 
ÄŒlan 18.
Skupštinu Društva čine akcionari.

Godišnja skupština Društva saziva se i održava jednom godišnje, a Društvo može sazvati i vanrednu skupštinu u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Radom skupštine akcionara predsedava predsednik skupštine koji se bira na početku sednice.

Predsednik skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje.

 
ÄŒlan 19.
Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:
1.  Izmenama osnivačkog akta,
2.  Statusnim promenama, promeni pravne firme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
3.  Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
4.  Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja upravnog odbora, izveštaja revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima,
5.  Politici naknada i nagradama članovima upravnog odbora,
6.  Izboru i razrešenju članova upravnog odbora Društva,
7.  Prestanku Društva,
8.  Izboru i razrešenju revizora,
9.  Pitanjima podnetim skupštini akcionara na odlučivanje od strane upravnog odbora Društva,
10.  Izdacima po osnovu nagraÄ‘ivanja direktora Društva ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
11.  Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima.

O pitanjima iz tačke 1, 2 i 7 ovog člana skupština Društva odlučuje dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

O ostalim pitanjima iz svog delokruga skupština Društva odlučuje prostom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

 
ÄŒlan 20.
ÄŒlanove upravnog odbora Društva biraju akcionari na svakoj godišnjoj skupštini Društva, a mogu biti birani od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Predsednika upravnog odbora Društva bira upravni odbor izmeÄ‘u svojih članova.

Upravni odbor Društva održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, a može održavati i vanredne sednice u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

 
ÄŒlan 21.
Upravni odbor ima ____ članova.
Napomena: Upravni odbor otvorenog akcionarskog društva ima najmanje tri člana a najviše 15 članova.

 
ÄŒlan 22.
Upravni odbor obavezno obrazuje dve komisije koje imaju najmanje tri člana, radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u delokrugu upravnog odbora.

 
ÄŒlan 23.
Upravni odbor, odnosno direktor Društva, nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:
1.  Kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija,
2.  Upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
3.  UtvrÄ‘ivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva,
4.  Sazivanju sednice skupštine akcionara i utvrÄ‘ivanju predloga dnevnog reda,
5.  Davanju i opozivanju prokure,
6.  UtvrÄ‘ivanju predloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovoÄ‘enja,
7.  OdreÄ‘ivanju dana sa kojim se utvrÄ‘uje lista akcionara sa pravom učešÄ‡a na skupštini,
8.  Izdavanju akcija u okviru limita predviÄ‘enog Zakonom o privrednim društvima,
9.  Izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviÄ‘enog Zakonom o privrednim društvima,
10.  UtvrÄ‘ivanju vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
11.  Izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrÄ‘ivanju njihove naknade,
12.  UtvrÄ‘ivanju iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi,
13.  Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima.

O pitanjima iz svog delokruga Upravni odbor odlučuje većinom glasova.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika upravnog odbora.

 
ÄŒlan 24.
Upravni odbor bira članove izvršnog odbora. ÄŒlanovi izvršnog odbora su izvršni direktori.

Delokrug izvršnog odbora uključuje sprovoÄ‘enje odluka upravnog odbora Društva i sva pitanja povezana sa voÄ‘enjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine akcionara.

 
ÄŒlan 25.
Predsednik izvršnog odbora je generalni direktor Društva. Generalnog direktora Društva bira upravni odbor.
 
 
ÄŒlan 26.
Generalni direktor zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije bez posebnog punomoćja.

 
ÄŒlan 27.
Upravni odbor bira sekretara Društva.

Sekretar Društva je odgovoran za voÄ‘enje knjiga akcionara, za pripremu sednica i voÄ‘enje zapisnika skupštine akcionara i sednica upravnog odbora, izvršnog odbora i nadzornog odbora Društva, registra zapisnika sednica skupštine akcionara, registra zapisnika sednica upravnog odbora i nadzornog odbora Društva i čuvanje dokumenata utvrÄ‘enih zakonom, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar Društva odgovoran je za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka skupštine akcionara, upravnog odbora i nadzornog odbora Društva.


XII   TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

ÄŒlan 28.
Društvo se osniva na neodreÄ‘eno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviÄ‘enim Zakonom o privrednim društvima.

 
XIII   TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA

ÄŒlan 29.
Troškove osnivanja Društva snosi osnivač.
Napomena: Troškove osnivanja Društva može snositi Društvo.

Troškovi osnivanja Društva iznose ukupno ____________ dinara.


XIV   ZAVRŠNE ODREDBE

ÄŒlan 30.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom overe.

 
ÄŒlan 31.
Ovaj Ugovor sačinjen je u _____ istovetnih primeraka, od kojih osnivačima pripada po jedan primerak, dok tri primerka ostaju za Društvo i nadležne državne organe.
 
 
Zaključeno i potpisano:
 
U _______________, dana _________________
                                                                                                                    Osnivači Društva:
 
                                                                                                                   1.     __________________
                                                                                                                  
                                                                                                                   2.    ___________________

                                                                                                                   3.    ___________________               
 
 
Napomena: Nakon unosa podataka izbrisati tekst napomena napisan kosim slovima

 

 

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

He laughs best who laughs last.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA

.
 
Ako je teško lepo govoriti, nije teško lepo poslušati i lepo ćutati.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik