NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Odluka o osnivanju ad /poslovanje-pravo/
Odluka o osnivanju ad /poslovanje-pravo/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 0
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Nenad - Bg   
Tuesday, 04 May 2010

Odluka o osnivanju ad

 

Primer odluke o osnivanju akcionarskog društva

 

 
Na osnovu Zakona o privrednim društvima, osnivači Društva dana __________, donosi sledeću


ODLUKU O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA


I.    OPŠTE ODREDBE

ÄŒlan 1.
Ovom odlukom utvrđuje se:
1.    Osnivač Društva,
2.    Poslovno ime i sedište Društva,
3.    Delatnost Društva,
4.    Oblik i odgovornost Društva,
5.    Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva,
6.    Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija,
7.    Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate,
8.    Nenovčani ulozi u Društvu,
9.    Organi, zastupanje i odlučivanje u Društvu,
10.    Trajanje i prestanak Društva,
11.    Troškovi osnivanja Društva.


II.    OSNIVAÄŒ DRUŠTVA

ÄŒlan 2.

Osnivač Društva je: _________________________________________________________________________.

Napomena: - Za osnivače fizička lica uneti puno ime i prebivalište,
                   - Za osnivače pravna lica uneti poslovno ime i sedište.

III.    POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

ÄŒlan 3.

Društvo posluje pod sledećim imenom: _________________________________________________________________________.
Napomena: Poslovno ime akcionarskog društva sadrži oznaku “akcionarsko društvo” ili skraćenicu “a.d.” ili “ad”.

Skraćeno poslovno ime Društva je: _________________________________________________________________________.

ÄŒlan 4.

Sedište Društva je u ______________________________________________.

IV.    DELATNOST DRUŠTVA

ÄŒlan 5.

Pretežna delatnost kojim će se Društvo baviti je: _________________________________________________________

Primer:    52210 Trgovina na malo voćem i povrćem ili
                 Trgovina na malo voćem ili
                 50100 Prodaja motornih vozila ili Trgovina na veliko i trgovina na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.)

        
Napomena:     Unosite samo jednu delatnost.
Poželjno je da pretežnu delatnost unesete sa šifrom, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99). Kompletan tekst ovog zakona nalazi se na Sajtu Agencije za privredne registre.


Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviÄ‘ene zakonom.
Napomena:    osim onih delatnosti za koje je neophodna prethodna saglasnost nadležnog organa.
    

V.    OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA

ÄŒlan 6.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo i akcije izdaje samo svojim osnivačima, odnosno ograničenom broju drugih lica, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

VI.    UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

ÄŒlan 7.

Ukupni upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Ukupni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Ukupni nenovčani deo osnovnog kapitala društva (stvari i prava) iznosi ________ EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvu, akcionar stiče akcije Društva.

ÄŒlan 8.

Akcionar se obavezuju da preostali novčani iznos do visine upisanog osnovnog kapitala Društva uplate u roku od dve godine od dana registracije Društva.

 
VII.    BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA

ÄŒlan 9.

Društvo poseduje obične (redovne) akcije, preferencijalne (povlašÄ‡ene) akcije i odobrene (neizdate, ovlašÄ‡ene) akcije.

ÄŒlan 10.

Društvo ima _______ komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti ________ dinara.

Društvo ima _______ komada preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, nominalne vrednosti _________ dinara.

Napomena: - Preferencijalne (povlašÄ‡ene) akcije, ukoliko iz Društvo izdaje, mogu biti podeljene u dve ili više klasa sa različitim pravima (različite stope dividendi ili različita participativna ili kumulativna prava na dividende ili različita prava na isplatu imovine Društva pri likvidaciji).

Društvo ima __________ komada odobrenih (neizdatih, ovlašÄ‡enih) običnih akcija.

Društvo ima ___________ komada odobrenih (neizdatih, ovlašÄ‡enih) preferencijalnih akcija.

Napomena: - Broj odobrenih akcija Društva ne može da bude veći od 50 % od broja izdatih običnih akcija.

ÄŒlan 11.

Akcionar, vlasnik običnih (redovnih) akcija, ima sledeća prava iz akcija:
1.    Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
2.    Pravo učešÄ‡a u radu skupštine Društva,
3.    Pravo glasa u skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
4.    Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
5.    Pravo učešÄ‡a u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
6.    Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
7.    Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.

ÄŒlan 12.

Akcionar, vlasnik preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, ima sledeća prava iz akcija:
1.    Prednost u odnosu na obične akcije u pogledu prvenstva isplate dividende,
2.    Prvenstvo naplate kod likvidacije Društva,
3.    Pravo prisustva i učešÄ‡a u raspravi u skupštini Društva,
4.    Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva.
Napomena: - Akcionar, vlasnik preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, može imati i druga prava propisana čl. 209. Zakona o privrednim društvima.

VIII.    BROJ AKCIJA SVAKE VRSTE I KLASE KOJE SU UPISANE I IZDATE

ÄŒlan 13.

Društvo ima upisanih i izdatih __________ komada običnih (redovinih) akcija, nominalne vrednosti ____________ dinara.

Društvo ima upisanih i izdatih __________ komada preferencijalnih (povlašÄ‡enih) akcija, nominalne vrednosti _____________ dinara.

 
IX.    NENOVÄŒANI ULOZI DRUŠTVA

ÄŒlan 14.

Osnivač Društva _____________________ unosi u Društvo sledeći nenovčani ulog (stvari i/ili prava): ______________________________________________________________.

Po osnovu unetog nenovčanog uloga, osnivač Društva ima ___________ komada akcija (običnih i/ili preferencijalnih).

X.    ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUÄŒIVANJE U DRUŠTVU

ÄŒlan 15.

Organi Društva su:
1.    Skupština Društva,
2.    Upravni odbor Društva.

Napomena: - Zatvoreno akcionarsko društvo umesto upravnog odbora može imati direktora.
                   - Zatovreno akcionarsko društvo može imati izvršni odbor.

ÄŒlan 16.

OvlašÄ‡enja skupštine Društva vrši akcionar.

Po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine Društva, akcionar sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka.

Sporazumi izmeÄ‘u akcionara i Društva moraju biti u pisanoj formi ili uneti u knjigu odluka, osim ako se radi o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.

ÄŒlan 17.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:
1.    Izmenama osnivačkog akta,
2.    Statusnim promenama, promeni pravne firme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
3.    Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
4.    Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja upravnog odbora, izveštaja revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima,
5.    Politici naknada i nagradama članovima upravnog odbora,
6.    Izboru i razrešenju članova upravnog odbora Društva,
7.    Prestanku Društva,
8.    Izboru i razrešenju revizora,
9.    Pitanjima podnetim skupštini akcionara na odlučivanje od strane upravnog odbora Društva,
10.    Izdacima po osnovu nagraÄ‘ivanja direktora Društva ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
11.    Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima.

ÄŒlan 18.

ÄŒlanove upravnog odbora Društva bira akcionar na svakoj godišnjoj skupštini Društva, a mogu biti birani od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Predsednika upravnog odbora Društva bira upravni odbor izmeÄ‘u svojih članova.

Upravni odbor Društva održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, a može održavati i vanredne sednice u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

ÄŒlan 19.

Upravni odbor, odnosno direktor Društva, nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:
1.    Kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija,
2.    Upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
3.    UtvrÄ‘ivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva,
4.    Sazivanju sednice skupštine akcionara i utvrÄ‘ivanju predloga dnevnog reda,
5.    Davanju i opozivanju prokure,
6.    UtvrÄ‘ivanju predloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovoÄ‘enja,
7.    OdreÄ‘ivanju dana sa kojim se utvrÄ‘uje lista akcionara sa pravom učešÄ‡a na skupštini,
8.    Izdavanju akcija u okviru limita predviÄ‘enog Zakonom o privrednim društvima,
9.    Izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviÄ‘enog Zakonom o privrednim društvima,
10.    UtvrÄ‘ivanju vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
11.    Izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrÄ‘ivanju njihove naknade,
12.    UtvrÄ‘ivanju iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi,
13.    Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima.

O pitanjima iz svog delokruga Upravni odbor odlučuje većinom glasova.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika upravnog odbora.

ÄŒlan 20.

Upravni odbor bira članove izvršnog odbora. ÄŒlanovi izvršnog odbora su izvršni direktori.

Delokrug izvršnog odbora uključuje sprovoÄ‘enje odluka upravnog odbora Društva i sva pitanja povezana sa voÄ‘enjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine akcionara.

ÄŒlan 21.

Predsednik izvršnog odbora je generalni direktor Društva. Generalnog direktora Društva bira upravni odbor.

 
XI.    TRAJANjE I PRESTANAK DRUŠTVA

ÄŒlan 22.

Društvo se osniva na neodreÄ‘eno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviÄ‘enim Zakonom o privrednim društvima.

 
XII.    TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA

ÄŒlan 23.

Troškove osnivanja Društva snosi osnivač.
Napomena: - Troškove osnivanja Društva može snositi Društvo.

Troškovi osnivanja Društva iznose ukupno ____________ dinara.

XIII.    ZAVRŠNE ODREDBE

ÄŒlan 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom overe.

ÄŒlan 25.

Ova Odluka sačinjena je u četiri istovetna primerka, od kojih osnivaču pripada jedan primerak, dok tri primerka ostaju za Društvo i nadležne državne organe.

 

Zaključeno i potpisano:

 

U _______________, dana _________________
                                                                                                                             OSNIVAÄŒ DRUŠTVA:


                                                                                                                      _______________________

 

 

                                   Napomena:     Nakon unosa podataka izbrisati tekst napomena napisan kosim slovima

 

 

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Like cures like.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Dobrim ljudima sve pristoji.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik