NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Zakon o privrednim druÅ¡tvima - likvidacija privrednog druÅ¡tva /poslovanje/
Zakon o privrednim druÅ¡tvima - likvidacija privrednog druÅ¡tva /poslovanje/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 8
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by PANS - poslovni adresar   
Tuesday, 04 May 2010
Zakon o privrednim društvima - likvidacija privrednog društva
    
 

Z A K O N

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

D e o   č e t v r t i

LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Odeljak 1.

Pojam i pokretanje postupka

Pojam

ÄŒlan 347.

Likvidacija privrednog društva sprovodi se u skladu sa ovim zakonom kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza, a naročito:
1) ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti a u roku odreÄ‘enom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove, odnosno ne promeni delatnost;
2) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti;
3) istekom vremena za koje je osnovano;
4) ako se broj osnivača, odnosno članova privrednog društva, osim kod akcionarskog društva i društva s ograničenom odgovornošÄ‡u svede na jedan, a u roku od šest meseci, ako ovim zakonom nije drukčije ureÄ‘eno, registru se ne prijavi novi član;
5) ako nije organizovano u skladu sa ovim zakonom;
6) ako ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno;
7) u slučaju ništavosti osnivanja društva u skladu sa zakonom.

Odluka

ÄŒlan 348.

     (1) Likvidacija privrednog društva sprovodi se odlukom ortaka, članova ili akcionara, i to:
1) u slučaju ortačkog društva, jednoglasnom odlukom svih ortaka, ako osnivačkim aktom društva nije odreÄ‘eno odlučivanje većinom glasova;
2) u slučaju komanditnog društva, jednoglasnom odlukom svih komplementara, ako osnivačkim aktom društva nije odreÄ‘eno odlučivanje većinom glasova;
3) u slučaju društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, odlukom koju donosi skupština članova društva u skladu sa članom 146. stav 2. ovog zakona;
4) u slučaju akcionarskog društva, odlukom koju donosi skupština akcionara društva, kvalifikovanom većinom u skladu sa članom 293. stav 2. ovog zakona.
     (2) Odredbe ovog zakona, osnivačkog akta, ugovora ortaka ili članova društva i statuta akcionarskog društva koje se odnose na obaveštavanje i postupak odlučivanja primenjuju se i na odlučivanje o likvidaciji društva.

Registracija i objavljivanje

ÄŒlan 349.

Odluka o pokretanju postupka likvidacije privrednog društva registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje registracija privrednih subjekata.

Odeljak 2.

Likvidacija i poverioci

Individualno obaveštenje poznatim poveriocima

ÄŒlan 350.

     (1) Privredno društvo dostavlja poznatim poveriocima pisano obaveštenje sa kopijom registracione prijave o pokretanju postupka prestanka društva likvidacijom.
     (2)Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:
1) poštansku adresu gde se upućuje prijava potraživanja poverilaca;
2) rok u kome privredno društvo u likvidaciji mora primiti prijavu, koji ne može biti kraći od 120 dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja;
3) upozorenje da će potraživanje biti prekludirano ako prijava potraživanja ne bude podneta u određenom roku.
     (3) Potraživanje protiv privrednog društva u likvidaciji je prekludirano ako nije prijavljeno privrednom društvu u likvidaciji u roku iz stava 2. tačka 2)    ovog člana ili ako poverilac čije je potraživanje osporeno od društva u likvidaciji ne pokrene postupak pred sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke o osporavanju potraživanja.
     (4) Potraživanje iz stava 3. ovog člana ne obuhvata potraživanje koje je nastalo posle nastupanja dejstva odluke o likvidaciji privrednog društva.

Objava obaveštenja svim poveriocima

ÄŒlan 351.

     (1) Privredno društvo u likvidaciji objavljuje obaveštenje o odluci o likvidaciji u skladu sa članom 349. ovog zakona.
     (2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora da:
1) bude objavljeno najmanje tri puta u vremenskim razmacima ne manjim od 15 dana niti dužim od 30 dana;
2) sadrži pozivanje na odredbe ovog člana;
3) sadrži poštansku adresu gde se šalje prijava potraživanja od strane poverioca;
4) sadrži upozorenje da će potraživanje biti prekludirano ako ga poverilac ne prijavi, odnosno ne pokrene sudski postupak u skladu sa ovim zakonom.
     (3) Potraživanja poverilaca biće prekludirana:
1) ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja poslednjeg obaveštenja iz stava 2. tačka 1) ovog člana;
2) ako potraživanje bude osporeno a poverioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju tih potraživanja.

Odeljak 3.

Status društva i likvidacioni upravnik

Status društva za vreme likvidacije

ÄŒlan 352.

     (1) Privredno društvo ne može preduzimati nove poslove, već samo poslove vezane za sprovoÄ‘enje likvidacionog postupka kao što su prodaja imovine, plaćanje poverilaca, naplata potraživanja i druge poslove nužne za likvidaciju društva.
     (2) U postupku likvidacije privrednog društva ne plaćaju se dividende niti se imovina društva raspodeljuje ortacima, članovima ili akcionarima pre plaćanja svih potraživanja poverilaca.

Likvidacioni upravnici

ÄŒlan 353.

     (1) U postupku likvidacije delatnosti i poslove privrednog društva vode lica koja su imala ista ovlašÄ‡enja i pre likvidacije, ako društvo ne izabere drugo lice ili lica.
     (2) Lice ili lica koja imaju ovlašÄ‡enja u postupku likvidacije privrednog društva nazivaju se likvidacioni upravnici.
     (3) Na zahtev bilo kog lica iz stava 1. ovog člana sud može iz opravdanih razloga imenovati drugog likvidacionog upravnika radi zamene upravnika izabranog od strane društva ili zajedničkog postupanja sa njima.

Razrešenje likvidacionog upravnika

ÄŒlan 354.

Likvidacioni upravnik može biti razrešen na isti način na koji je izabran, odnosno imenovan.

Registracija i objavljivanje izbora, imenovanja i razrešenja likvidacionog upravnika

ÄŒlan 355.

Izbor, odreÄ‘ivanje ili razrešenje likvidacionog upravnika registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje registracija privrednih subjekata.

Poslovi likvidacionog upravnika

ÄŒlan 356.

(1) Likvidacioni upravnik privrednog društva završava tekuće poslovanje društva, naplaćuje potraživanja, izmiruje obaveze i unovčava imovinu društva.
(2) U okviru svojih ovlašÄ‡enja likvidacioni upravnik privrednog društva odgovoran je za voÄ‘enje poslova društva.
(3) Likvidacioni upravnik zastupa privredno društvo u likvidaciji.

Odeljak 4.

Likvidacioni bilansi

Likvidacioni bilans stanja i finansijski izveštaji

ÄŒlan 357.

(1) Likvidacioni upravnik privrednog društva sastavlja bilans stanja najkasnije tri meseca po otvaranju postupka likvidacije (početni likvidacioni bilans stanja) i podnosi ga ortacima ili komplementarima ili skupštini članova ili akcionara na usvajanje. U bilansu stanja navodi se stanje aktive i pasive društva, neophodne radnje za sprovoÄ‘enje likvidacije i vreme potrebno za završetak likvidacije.
(2) Sva imovina privrednog društva uključuje se u bilans stanja iz stava 1. ovog člana po njenoj tržišnoj ceni ili procenjenoj vrednosti.
(3) Likvidacioni upravnik privrednog društva podnosi privremeni izveštaj o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja a nije završena, kao i finansijski izveštaj, najkasnije u roku od tri meseca po isteku svake poslovne godine, ako likvidacija traje duže od godinu dana.

Obustava likvidacije i sprovođenje stečaja

ÄŒlan 358.

(1) Ako likvidacioni upravnik utvrdi da imovina privrednog društva nije dovoljna za to da se podmire sva potraživanja poverilaca, dužan je da odmah obustavi postupak likvidacije i pokrene postupak stečaja (bankrotstva).
(2) Ako je likvidacija obustavljena u skladu sa stavom 1. ovog člana, likvidacioni upravnik o tome izveštava registar radi registracije i objavljivanja u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje registracija privrednih subjekata.

Izveštaj o sprovoÄ‘enju likvidacije i predlog za deobu likvidacionog ostatka

ÄŒlan 359.

(1) Posle podmirenja dugova privrednog društva, likvidacioni upravnik sastavlja izveštaj o sprovedenoj likvidaciji, završni likvidacioni bilans i predlog o podeli likvidacionog ostatka društva.
(2) Završni likvidacioni bilans stanja privrednog društva sadrži prikaz izvora priliva i njihovu upotrebu, spisak imovine koja je otuÄ‘ena i prilive koji su tako ostvareni, izjašnjenje da li postoje još neka pitanja koja treba rešavati i predlog njihovog rešavanja, iznos troškova likvidacije i naknade likvidacionom upravniku.
(3) Izveštaj i završni likvidacioni bilans privrednog društva usvajaju ortaci, odnosno skupština članova ili akcionara, ako u odluci o pokretanju postupka likvidacije ili u odluci nadležnog suda nije drukčije odreÄ‘eno.

Odeljak 5.

Isplate vlasnicima društva i okončanje likvidacije

Isplate ortacima, članovima ili akcionarima

ÄŒlan 360.

     (1) Imovina privrednog društva u likvidaciji koja preostane posle izmirenja potraživanja poverilaca i drugih potraživanja raspodeljuje se od strane likvidacionog upravnika ortacima, članovima i akcionarima.
     (2) Ako osnivačkim aktom, ugovorom ortaka, statutom društva ili odlukom nadležnog suda nije drukčije odreÄ‘eno, raspodela iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa pravilima prioriteta, i to:
1) za plaćanje ortaka, članova ili akcionara sa preferencijalnim akcijama koji imaju pravo prioriteta na plaćanje u likvidaciji u skladu sa osnivačkim aktom, ugovorom ortaka, članova ili akcionara društva;
2) za plaćanje ortacima (u slučaju ortačkog društva ili komanditnog društva), članovima (u slučaju društva s ograničenom odgovornošÄ‡u) srazmerno udelima u društvu i akcionarima (u slučaju akcionarskog društva) srazmerno posedovanim akcijama u društvu.
     (3) Komanditori komanditnog društva, članovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u i akcionari akcionarskog društva koji su primili isplate u dobroj veri nakon što je privredno društvo u likvidaciji postupilo u svemu u skladu sa postupkom iz člana 350. i/ili člana 351. obavezni su na povraćaj primljenog ako je to potrebno za namirenje poverilaca društva.
     (4) U slučaju spora u vezi sa raspodelom imovine društva u likvidaciji ortacima, članovima ili akcionarima društva, likvidacioni upravnik odlaže raspodelu do konačnog rešenja spora, osim ako odlukom suda nije drukčije odreÄ‘eno.

Naknada likvidacionom upravniku

ÄŒlan 361.

(1) Likvidacioni upravnik ima pravo da mu se primereno nadoknade troškovi koje je imao u sprovoÄ‘enju likvidacije kao i na isplatu naknade za rad. Visinu troškova i naknade za rad odreÄ‘uju ortaci, odnosno skupština članova ili akcionara, a u slučaju spora sud.
(2) U pogledu potraživanja iz stava 1. ovog člana likvidacioni upravnik smatra se poveriocem društva u likvidaciji.
(3) Troškovi i naknade za rad likvidacionog upravnika plaćaju se za vreme trajanja likvidacije, ako to ne utiče na podmirenje obaveza prema poveriocima društva.

Okončanje likvidacije

ÄŒlan 362.

(1) Posle okončanja postupka likvidacije privrednog društva i odobrenja finansijskog izveštaja sastavljenog sa danom završetka likvidacije i izveštaja o sprovoÄ‘enju likvidacije od ortaka, komplementara, odnosno skupštine članova ili akcionara, likvidacioni upravnik bez odlaganja dostavlja ove izveštaje i odgovarajuće odluke u sedište društva i registar, zajedno sa zahtevom da društvo bude brisano iz registra u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje registracija privrednih subjekata.
(2) Ako se posle okončanja postupka likvidacije privrednog društva ortaci ili komplementari ne sastanu ili se sednica skupštine članova društva ili akcionara zbog nedostatka kvoruma ne održi, likvidacioni upravnik završava postupak u skladu sa stavom 1. ovog člana i bez odobrenja finansijskog izveštaja i izveštaja o sprovoÄ‘enju postupka likvidacije od strane ortaka ili komplementara ili skupštine članova odnosno akcionara.
(3) Poslovne knjige i dokumenta privrednog društva koje je prestalo likvidacijom čuvaju se u skladu sa propisima kojima se ureÄ‘uje arhivska graÄ‘a.
(4) Podatak o tome kod koga se čuvaju poslovne knjige i dokumentacija privrednog društva registruje se u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje registracija privrednih subjekata.
(5) Zainteresovana lica mogu pregledati knjige i dokumenta društva koje je prestalo likvidacijom, koja se u skladu sa zakonom smatraju javnim i dostupnim.
(6) Ako se naknadno utvrdi da je potrebno sprovesti dalje radnje po okončanju likvidacije privrednog društva, sud na predlog lica koje za to ima pravni interes, ponovo imenuje ranijeg ili novog likvidacionog upravnika.

Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu

ÄŒlan 363.

(1) Likvidacioni upravnik odgovara ortacima, članovima i akcionarima privrednog društva kao i poveriocima privrednog društva za štetu koju im prouzrokuje u izvršenju svojih dužnosti, u skladu sa čl. 32. do 34. i čl. 36. i 37. ovog zakona.
(2) Likvidacioni upravnik ne odgovara poveriocima, kao ni ortacima, članovima društva ili akcionarima za bilo kakve gubitke privrednog društva, obaveze ili smanjenja vrednosti imovine koja su nastala kao rezultat donošenja savesnih i razumnih poslovnih odluka u vezi sa sprovoÄ‘enjem postupka likvidacije privrednog društva.
(3) Zahtevi po osnovu odgovornosti likvidacionog upravnika za štetu iz stava 1. ovog člana zastarevaju u roku od jedne godine od dana brisanja privrednog društva iz registra.
(4) Ako je više likvidacionih upravnika odgovorno za istu štetu, oni odgovaraju solidarno.

Odgovornost ortaka, članova i akcionara po okončanju likvidacije

ÄŒlan 364.

(1) Ortaci ortačkog društva i komplementari komanditnog društva za eventualno neizmirene obaveze ovih društava u likvidacionom postupku odgovaraju posle okončanja tog postupka i brisanja društva iz registra solidarno.
(2) Komanditori komanditnog društva, članovi društva sa ograničenom odgovornošÄ‡u i akcionari akcionarskog društva za eventualno neizmirene obaveze ovih društava u likvidacionom postupku, odgovaraju posle okončanja tog postupka i brisanja društva iz registra solidarno do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka.

Obaveštenje poreskog organa

ÄŒlan 365.

Likvidacioni upravnik privrednog društva obaveštava odgovarajući poreski organ o prestanku društva dostavljanjem izveštaja o likvidaciji i drugih izveštaja i dokumenata u skladu sa zakonom.
 

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Children should be seen and not heard.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Plašim se čoveka od jedne knjige (neobrazovanog).
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik