NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Zakon o privrednim druÅ¡tvima - druÅ¡tvo sa ograničenom odgovornošću (doo) /poslovanje/
Zakon o privrednim druÅ¡tvima - druÅ¡tvo sa ograničenom odgovornošću (doo) /poslovanje/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 23
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by PANS - poslovni adresar   
Friday, 08 August 2008
Zakon o privrednim društvima - društvo sa ograničenom odgovornošÄ‡u (doo)
    
 

Z A K O N

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

D e o   t r e ć i

PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

G l a v a   III

DRUŠTVO S OGRANIÄŒENOM ODGOVORNOŠÄ†U

Odeljak 1.

Osnovna načela

Pojam i odgovornost

ÄŒlan 104.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja odreÄ‘ene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

(2)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

(3)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

(4)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može imati najviše 50 članova.

(5)   Ako se broj članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u poveća iznad broja članova iz stava 4. ovog člana, ali ne više od 100 članova, i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

Načelo slobode ugovaranja

ÄŒlan 105.

ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u svoje meÄ‘usobne odnose u društvu, kao i odnose sa društvom, ureÄ‘uju slobodno ako ovim zakonom nije drukčije ureÄ‘eno.

Odeljak 2.

Osnivački akt i ugovor članova društva

Osnivački akt

ÄŒlan 106.

(1)   Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošÄ‡u sadrži, naročito:

1)     puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva;

2)     poslovno ime i sedište društva;

3)     delatnost;

4)     iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga;

5)     način i vreme unošenja nenovčanih uloga, odnosno vreme uplate novčanih uloga;

6)     ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja, a po potrebi i troškove pre nego što je utvrÄ‘eno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja;

7)     odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrÄ‘ivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja.

(2)   Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može sadržati i druge odredbe, uključujući i odredbe koje može sadržati i ugovor članova društva.

Ugovor članova društva

ÄŒlan 107.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u, pored osnivačkog akta, može da ima i ugovor članova društva kojim se ureÄ‘uje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi i naročito sadrži odredbe o:

1)     obavezama članova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga, kao i o posebnim naknadama i posledicama u slučaju neispunjenja takvih obaveza;

2)     posebnim uslovima i načinu prenosa udela članova društva koji se razlikuje od načina ureÄ‘enog ovim zakonom;

3)     načinu za ostvarivanje prava glasa članova društva ili prava na dividendu (jednako pravo, pravo u skladu sa udelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrÄ‘eno na neki drugi način);

4)     postupku odlučivanja, uključujući i postupak za odlučivanje u slučaju blokade odlučivanja meÄ‘u članovima društva.

(2)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne dostavlja se uz prijavu za registraciju.

(3)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, kao i njegove izmene i dopune, proizvode pravno dejstvo danom potpisivanja od svih članova društva, ako ugovorom nije drukčije odreÄ‘eno.

Odnos osnivačkog akta i ugovora

ÄŒlan 108.

U slučaju neusklaÄ‘enosti izmeÄ‘u osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošÄ‡u i ugovora članova društva primenjuje se osnivački akt društva.

Odeljak 3.

Troškovi

Troškovi osnivanja

ÄŒlan 109.

(1)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivači.

(2)   Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije drukčije odreÄ‘eno, troškove osnivanja društva snose osnivači.

(3)   Ako je osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odreÄ‘eno da troškove osnivanja snosi društvo, ti troškovi nadoknaÄ‘uju se osnivačima do iznosa navedenog u osnivačkom aktu.

Odeljak 4.

Osnovne obaveze članova

O d s e k   1.

Obaveza u vezi sa ulogom

Vrste uloga

ÄŒlan 110.

(1)   Ulog u društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu.

(2)   Ulozi članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne moraju biti jednake vrednosti.

(3)   Ulozi u društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u, novčani ili nenovčani, ulažu se u društvo u skladu sa osnivačkim aktom društva.

O d s e k   2.

Dodatni ulozi

Osnov

ÄŒlan 111.

(1)   ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u mogu doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga ako je to odreÄ‘eno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Dodatni ulozi članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u srazmerni su udelima, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(3)   Ako član društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne unese dodatni ulog u skladu sa stavom 2. ovog člana, ostali članovi obavezni su da uplate taj deo srazmerno svojim udelima, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(4)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može da se odredi da je član društva koji ne izvrši obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana odgovoran ostalim članovima i društvu za prouzrokovanu štetu.

Odeljak 5.

Osnovni kapital

Minimalni osnovni kapital

ÄŒlan 112.

(1)   Novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošÄ‡u na dan uplate iznosi najmanje 500,00 (petstotina) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva, a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije.

(2)   Posebnim zakonom za osnivanje finansijskih i osiguravajućih organizacija i privrednih društava koja obavljaju zakonom odreÄ‘ene delatnosti kao društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se odrediti veći minimalni osnovni kapital.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

ÄŒlan 113.

(1)   Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se odlukom skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

(2)   Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se smanjiti odlukom skupštine članova, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

(3)   Smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošÄ‡u po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom.

(4)   Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošÄ‡u vrši se, po pravilu, jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine članova društva.

Shodna primena

ÄŒlan 114.

Odredbe ovog zakona o otvorenom akcionarskom društvu koje se odnose na održavanje, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, kao i održavanje skupštine akcionara, shodno se primenjuju i na održavanje, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala i održavanje skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kod gubitka koji ne prelazi 50% osnovnog kapitala društva.

Odeljak 6.

Udeli

Princip jedan udeo jedan član

ÄŒlan 115.

(1)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga.

(2)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može imati jedan udeo u društvu.

(3)   Ako član društva s ograničenom odgovornošÄ‡u stekne jedan ili više udela, ti udeli se spajaju sa postojećim udelom i zajedno čine jedan udeo.

Prava glasa i imovinska prava po osnovu udela

ÄŒlan 116.

Pravo glasa članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, kao i imovinska prava prema društvu uključujući i učešÄ‡e u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerni su udelima članova u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava, ako osnivačkim aktom nije drukčije odreÄ‘eno.

Pravna priroda

ÄŒlan 117.

(1)   Udeli društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nisu hartije od vrednosti.

(2)   Udeli društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne mogu se sticati, niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u izdaje svakom članu društva potvrdu kao dokaz članstva i njegovog udela, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

Suvlasništvo udela

ÄŒlan 118.

(1)   Udeo može pripadati jednom licu ili većem broju lica (u daljem tekstu: suvlasnici udela). Suvlasnici udela se u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u smatraju jednim članom, a u knjigu udela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udela.

(2)   Suvlasnici udela u društvu s ograničenom odgovornošÄ‡u svoja prava glasa i druga prava ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno. U slučaju postojanja zajedničkog punomoćnika suvlasnici udela u društvu s ograničenom odgovornošÄ‡u dužni su da ga identifikuju radi upisa u knjigu udela.

(3)   Obaveštenje koje društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u uputi zajedničkom punomoćniku iz stava 2. ovog člana smatra se da je dato svim suvlasnicima udela. Ako suvlasnici udela propuste da identifikuju zajedničkog punomoćnika, obaveštenje dato od društva bilo kom suvlasniku smatra se da je dato svim suvlasnicima.

(4)   Suvlasnici udela solidarno odgovaraju društvu s ograničenom odgovornošÄ‡u za sve obaveze prema društvu koje se tiču njihovog udela.

(5)   Pravne radnje društva s ograničenom odgovornošÄ‡u prema jednom suvlasniku udela imaju dejstvo prema svim suvlasnicima tog udela.

Knjiga udela

ÄŒlan 119.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u dužno je da knjigu udela drži u svom sedištu.

(2)   U knjigu udela iz stava 1. ovog člana upisuju se: ime i prebivalište odnosno poslovno ime; sedište i poreski identifikacioni broj svakog člana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajedničkog punomoćnika; iznos ugovorenog i uplaćenog uloga i eventualne sporedne činidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterećenja udela; broj ili procenat glasova svakog udela; podele i svi prenosi udela uključujući i vreme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promene ovih podataka.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u podnosi registru u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje registracija privrednih subjekata prijavu i dokumenta za svaku promenu podataka upisanih u knjizi udela, radi registracije i objavljivanja.

(4)   ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo na kopije.

(5)   Direktori ili članovi upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odgovaraju društvu za tačnost podataka u knjizi udela, u skladu sa ovim zakonom.

Značaj upisa u knjigu udela

ÄŒlan 120.

(1)   U odnosu na društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u, član društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udela, a u odnosu na treća lica član društva je lice koje je kao takvo registrovano.

(2)   Smatra se da je član društva upisan u knjugu udela danom prijave za registraciju, koja sadrži sve podatke koji se upisuju u knjigu udela, bez obzira na to kada je registracija stvarno izvršena.

Pojam i sticanje sopstvenih udela

ÄŒlan 121.

(1)   Sopstvenim udelom društva sa ograničenom odgovornošÄ‡u u smislu ovog zakona smatra se udeo koji društvo stekne od svojih članova.

(2)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može upisivati sopstvene udele, direktno ili indirektno, preko trećeg lica koje ih stiče za račun društva.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može od svojih članova sticati sopstvene udele koji su u celini uplaćeni, kao i udele koji nisu u celini uplaćeni.

(4)   Udeli iz stava 3. ovog člana mogu se steći kupovinom od članova društva po osnovu prinudnog prestanka svojstva člana društva ili po drugom osnovu.

(5)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može sticati sopstvene udele suprotno odredbama ovog zakona o ograničenju plaćanja.

(6)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u po osnovu sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli računaju u kvorum glasova niti daju pravo na dividendu.

(7)   Stečeni sopstveni udeli ili delovi udela društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kojima se ne raspolaže u roku od godinu dana od dana sticanja, poništavaju se.

Uzimanje udela u zalogu

ÄŒlan 122.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može udele uzeti u zalogu, ako je ukupni iznos potraživanja obezbeÄ‘enih zalogom udela niži od vrednosti udela, odnosno vrednosti uplaćenog udela.

(2)   Na uzimanje udela člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u u zalogu od strane samog društva ili od strane lica koje deluje u svoje ime a za račun društva, primenjuju se odredbe ovog zakona o sticanju sopstvenih udela.

Kredit društva za sticanje njegovih udela

ÄŒlan 123.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može, direktno ili indirektno, pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udela.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na tekuće pravne poslove finansijskih organizacija, kao ni na davanje avansa ili kredita ili pružanja obezbeÄ‘enja od strane društva s ograničenom odgovornošÄ‡u za sticanje udela društva od strane zaposlenih u društvu ili u povezanim društvima.

(3)   Raspolaganja iz stava 2. ovog člana mogu se vršiti samo u okviru ograničenja plaćanja propisanih ovim zakonom.

Povlačenje i poništenje udela

ÄŒlan 124.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može povući i poništiti udele u slučajevima odreÄ‘enim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Odluku o povlačenju i poništenju udela donosi skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(3)   Odluka skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u o povlačenju i poništenju udela sadrži: osnov povlačenja i poništenja, iznos koji se plaća članu povučenog i poništenog udela i dejstvo poništenja na osnovni kapital društva.

(4)   Odluka iz stava 2. ovog člana unosi se u knjigu odluka.

(5)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u čiji je udeo povučen i poništen gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udela.

Odeljak 7.

Osnovna prava članova društva

O d s e k   1.

Pravo raspolaganja udelom

Oslobađenje ograničenja prenosa

ÄŒlan 125.

Udeo člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se slobodno prenositi, ako ovim zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije ureÄ‘eno, i to:

1)     drugom članu društva ili društvu;

2)     bračnom drugu prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili bračnom drugu potomka;

3)     zakonskom zastupniku ili nasledniku člana društva nakon njegove smrti;

4)     statusnom promenom u skladu sa ovim zakonom.

Pravo prečeg sticanja udela društva

ÄŒlan 126.

(1)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u pre nego što ponudi svoj udeo ili deo udela trećem licu koje nije lice iz člana 125. ovog zakona, dužan je da taj udeo ili deo udela ponudi društvu.

(2)   Ako društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja u roku odreÄ‘enom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva, o čemu odluku donosi skupština članova društva, ponuda se dostavlja drugim članovima društva, u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(3)   Ako društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u, odnosno članovi društva, ne obaveste člana društva koji prodaje udeo o odluci u roku utvrÄ‘enom osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva, smatra se da je ponuda odbijena.

(4)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u, odnosno članovi društva mogu dati protivponudu članu društva koji nudi prodaju udela, u kom slučaju taj član mora dati društvu, odnosno članovima društva pisano obaveštenje o prihvatanju protivponude u roku od 10 dana od dana prijema protivponude, a ako član društva koji nudi prodaju udela ne odgovori u tom roku, smatra se da je protivponuda odbijena.

(5)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u koje prihvati ponudu za sticanje udela člana društva, može raspodeliti deo ili ceo stečeni udeo jednom ili većem broju članova društva ako svi članovi društva koji su glasali za sticanje udela odobre takvu raspodelu. Ako društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može zbog ograničenja plaćanja odreÄ‘enih ovim zakonom da izvrši sticanje udela člana društva, članovi društva koji su glasali za kupovinu udela obavezni su da kupe udeo srazmerno svom udelu u osnovnom kapitalu društva.

(6)   Ako je ponuda člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u društvu, odnosno članovima društva za sticanje udela odbijena, taj član društva može preneti svoj udeo ili deo ponuÄ‘enog udela trećem licu po ceni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude društvu odnosno članovima društva ili po višoj ceni, u roku od 60 dana od dana obaveštenja o odbijanju njegove ponude od strane društva i članova društva, odnosno od dana isticanja roka za obaveštavanje o odluci skupštine članova društva i članova društva utvrÄ‘enog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Prenos udela u sudskom izvršnom postupku

ÄŒlan 127.

Pri prenosu udela člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u u izvršnom sudskom postupku, društvo i članovi društva imaju pravo preče kupovine u skladu sa članom 126. ovog zakona, kao i u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje izvršni postupak.

Uslovi i posledice prenosa

ÄŒlan 128.

(1)   Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. Za prenos udela nije potrebna izmena osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, osim ako je tim aktom drukčije odreÄ‘eno.

(2)   Prenosilac udela i sticalac udela obavezni su da bez odlaganja prijave društvu s ograničenom odgovornošÄ‡u prenos udela, promenu člana i vreme promene, radi upisa u knjigu udela. Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošÄ‡u od dana prijema obaveštenja o prenosu.

(3)   Sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kad se pisanim putem saglasi da postane član i naznači da ga obavezuju osnivački akt i ugovor članova društva i kada se u skladu sa zakonom upiše u knjigu udela.

(4)   Prenos udela na naslednike ima pravno dejstvo u skladu sa aktom o nasleÄ‘ivanju.

Deoba udela i prenos dela udela

ÄŒlan 129.

(1)   Udeo člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se podeliti u slučaju nasleÄ‘ivanja, pravnog sledbeništva člana i prenosa na dva ili više lica.

(2)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ili ugovorom članova društva može se isključiti deoba udela ili se može dozvoliti samo u odreÄ‘enim slučajevima kao što je prenos udela dvojici ili većem broju lica.

(3)   Odredbe ovog zakona o prenosu udela primenjuju se na prenos udela u celini ili delom.

Zalaganje udela od strane člana

ÄŒlan 130.

(1)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može dati udeo u zalogu za obezbeÄ‘enje kredita ili druge svoje obaveze, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(2)   Davanje udela u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udela.

(3)   Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije drukčije odreÄ‘eno, zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u društvu dok ne postane član društva.

(4)   Ako je za davanje uloga u zalog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odreÄ‘eno davanje saglasnosti, saglasnost data za davanje udela u zalogu ne znači datu saglasnost za prenos udela trećem licu u smislu ovog zakona, osim ako u datoj saglasnosti nije drukčije odreÄ‘eno.

O d s e k   2.

Pravo isplate dobiti

Finansijski izveštaji

ÄŒlan 131.

(1)   Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u podnose godišnjoj skupštini članova društva finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju, a po potrebi i izveštaj revizora, na usvajanje.

(2)   Usvajanje finansijskih izveštaja ili bilo kojih drugih izveštaja od strane skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne utiče na ostvarivanje prava članova ako se kasnije pokaže da su netačni ili pogrešni.

Opšta pravila u vezi sa plaćanjem

ÄŒlan 132.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može vršiti isplate članovima društva u bilo koje vreme, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno ili ako to plaćanje nije suprotno odredbama ovog zakona o ograničenjima plaćanja.

(2)   Svaka isplata članovima društva s ograničenom odgovornošÄ‡u vrši se srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva u vreme donošenja odluke društva o takvoj isplati, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(3)   Ugovor članova društva može da sadrži i druge odredbe u vezi sa isplatom članovima društva, a naročito odredbe o: vremenu i iznosu isplate; odreÄ‘enoj većini članova skupštine društva koja o tome odlučuje; iznosu isplate ili ovlašÄ‡enje direktoru ili upravnom odboru za deklarisanje ili vršenje takve isplate; danu na koji se utvrÄ‘uju članovi koji imaju pravo na isplatu dividende; dodatnim ograničenjima plaćanja u odnosu na ograničenja plaćanja utvrÄ‘ena ovim zakonom.

(4)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u koji stekne pravo na odreÄ‘enu isplatu postaje poverilac društva u odnosu na tu isplatu.

Ograničenja plaćanja

ÄŒlan 133.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može vršiti plaćanja svojim članovima ako bi posle plaćanja:

1)     neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima u skladu sa ovim zakonom ili zakonom kojim se ureÄ‘uje računovodstvo i revizija, a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate;

2)     društvo bilo onemogućeno da plaća svoje dugove čija se dospelost očekuje u redovnom toku poslovanja društva.

(2)   Izuzetno od stava 1. ovog člana društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može izvršiti plaćanja svojim članovima, ako iz finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje računovodstvo i revizija proizlazi da je isplata razumna u datim okolnostima. Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva može se odrediti da se za ovakvu isplatu traže posebni finansijski izveštaji, preciziranja standarda računovodstvene prakse i navoÄ‘enja metoda procene.

Odgovornost za nedopuštena plaćanja

ÄŒlan 134.

(1)   ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate suprotno članu 133. ovog zakona, ako su znali ili ako su s obzirom na okolnosti, morali u to vreme da znaju da te isplate nisu dozvoljene, odgovorni su društvu za vraćanje primljenih iznosa.

(2)   ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, direktor ili članovi upravnog odbora koji su odgovorni za nedopuštene isplate i koji su znali ili su s obzirom na okolnosti morali znati da su te isplate u to vreme nedopuštene, odgovorni su društvu za nedopuštene isplate.

(3)   Ako je više od jednog lica iz st. 1. i 2. ovog člana odgovorno u vezi sa nedopuštenim isplatama, njihova odgovornost je solidarna.

(4)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može odrediti da su članovi društva dužni i nadoknaditi smanjenje osnovnog kapitala društva, ako članovi organa društva iz stava 2. ovog člana ne mogu nadoknaditi društvu takve nedopuštene isplate.

Zajam umesto kapitala

ÄŒlan 135.

(1)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u koji društvu u vreme poslovne krize, ne poveća sopstveni kapital kao dobar privrednik, već društvu da zajam može u stečajnom postupku ostvarivati zahtev za povraćaj zajma samo kao stečajni poverilac sa neobezbeÄ‘enim potraživanjem u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje stečajni postupak.

(2)   Ako treće lice da zajam društvu, u slučaju iz stava 1. ovog člana, a član društva pruži obezbeÄ‘enje za zajam, zajmodavac koji se nije namirio iz dobijenog obezbeÄ‘enja, može u stečajnom postupku protiv društva ostvarivati zahtev za povraćaj zajma za iznos koji nije uspeo namiriti, kao stečajni poverilac sa neobezbeÄ‘enim potraživanjem.

(3)   Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na druge pravne poslove članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u i trećih lica koje odgovaraju davanju zajma iz st. 1. i 2. ovog člana.

(4)   Odredbe st. 1. do 3. ovog člana ne primenjuju se na člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u čiji udeo u društvu ne prelazi 1/10 osnovnog kapitala društva i koji nije direktor ili član upravnog odbora društva.

(5)   Ako društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u u poslednjoj godini pre podnošenja predloga za otvaranje stečajnog postupka nad društvom ili nakon podnošenja tog predloga, u slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana vrati zajam, član društva koji je dao obezbeÄ‘enje za povraćaj zajma dužan je tako isplaćeni iznos zajma vratiti društvu.

(6)   Obaveza iz stava 5. ovog člana postoji do iznosa datog obezbeÄ‘enja člana društva za povraćaj zajma u vreme vraćanja zajma.

(7)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u oslobaÄ‘a se obaveze iz stava 5. ovog člana ako predmet datog obezbeÄ‘enja poveriocu stavi na raspolaganje društvu.

(8)   Odredbe st. 1. do 7. ovog člana shodno se primenjuju i na druge poslove davanja zajma u smislu obligacionih odnosa.

Odeljak 8.

Skupština

O d s e k   1.

Pojam i delokrug

Pojam i postojanje

ÄŒlan 136.

(1)   ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u čine skupštinu.

(2)   U društvu s ograničenom odgovornošÄ‡u s jednim članom ovlašÄ‡enja skupštine članova vrši taj član ili ovlašÄ‡eno lice.

(3)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u iz stava 2. ovog člana po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine društva sa ograničenom odgovornošÄ‡u sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka.

(4)   Sporazumi izmeÄ‘u člana iz stava 2. ovog člana i društva moraju biti u pisanoj formi ili uneti u knjigu odluka, osim ako se radi o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.

Delokrug

ÄŒlan 137.

Ako ovim zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije ureÄ‘eno, skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, odlučuje o:

1)     odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije;

2)     izboru i razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrÄ‘ivanju njihove naknade, odnosno zarade;

3)     odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva;

4)     imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrÄ‘ivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrÄ‘ivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom;

5)     imenovanju likvidacionog upravnika i potvrÄ‘ivanju likvidacionog bilansa;

6)     povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti;

7)     davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva;

8)     odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva;

9)     isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno;

10)     statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva;

11)     davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa članom 35. ovog zakona;

12)     sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa ovim zakonom;

13)     izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva;

14)     obrazovanju ogranka;

15)     donošenju poslovnika o svom radu;

16)     drugim pitanjima utvrÄ‘enim osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koja su u delokrugu skupštine članova.

O d s e k   2.

Sazivanje skupštine i dnevni red

Sednice skupštine članova

ÄŒlan 138.

(1)   Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim ovim zakonom, osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u saziva direktor ili upravni odbor, ako osnivačkim aktom i ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno. Mesto održavanja skupštine je sedište društva, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno ili ako skupština članova društva ne odluči drukčije.

Redovna i vanredne sednice skupštine

ÄŒlan 139.

(1)   Godišnja sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u održava se najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti.

(2)   Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u koje se održavaju izmeÄ‘u godišnjih skupština su vanredne.

(3)   Zahtev za sazivanje sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može da podnese direktoru ili upravnom odboru bilo koji član društva, direktor društva ili član upravnog odbora u bilo koje vreme.

(4)   Vanredna sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u obavezno se saziva i kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi društva koji imaju ili zastupaju 10% glasačkih prava, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije odreÄ‘eno da to pravo imaju i članovi koji zajedno imaju i manji procenat glasačkih prava.

(5)   Zahtev iz stava 4. ovog člana upućuje se direktoru ili upravnom odboru društva.

(6)   Ako direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne prihvati zahtev članova društva iz stava 4. ovog člana i ne sazove vanrednu sednicu skupštine članova društva u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu uz navoÄ‘enje dnevnog reda sami sazvati skupštinu, u kom slučaju skupština odlučuje ko snosi troškove za održavanje tako sazvane skupštine.

(7)   Ako se vanredna sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u po sazivu manjinskih članova iz stava 4. ovog člana ne sastane ili nema kvorum, manjinski članovi mogu sazvati ponovljenu skupštinu u daljem roku od sedam dana, a ako se skupština ni tada ne sastane ili nema kvorum, oni mogu zahtevati od suda u vanparničnom postupku da odredi lice koje će u svojstvu privremenog zastupnika sazvati sednicu skupštine i odrediti njen dnevni red.

(8)   Po zahtevu manjinskih članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u iz stava 7. ovog člana sud je dužan da donese rešenje u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Obaveštenje i dnevni red

ÄŒlan 140.

(1)   Sednica skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u saziva se pisanim pozivom upućenom svakom članu društva na adresu koja se vodi u knjizi članova društva, a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku.

(2)   Poziv za sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana, a najranije 15 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

(3)   Poziv za sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u obavezno sadrži poslovno ime i sedište društva, vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda skupštine i druge podatke odreÄ‘ene osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva. Ako je predložena izmena osnivačkog akta ili ugovora članova društva prilaže se i tekst predloga tih akata. Uz poziv za sednicu skupštine dostavljaju se i predlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, predlozi ili opisi ugovora koje skupština članova odobrava i, kad je potrebno, finansijski izveštaji, izveštaji direktora ili upravnog odbora, kao i revizora.

(4)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji član društva koji je o tome obavestio ostale članove društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. Pitanja koja nisu navedena u pozivu za sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ili o kojima nisu bili obavešteni ostali članovi društva mogu se uvrstiti u dnevni red ako se nijedan član ne protivi raspravi i glasanju o njima. Odluke o naknadno uključenim pitanjima punovažne su ako svoju nesaglasnost u odnosu na njih ne izrazi nijedan odsutni član, u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Isključenje prava na prigovor

ÄŒlan 141.

ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u koji prisustvuju sednici skupštine, lično ili preko punomoćnika, nemaju pravo prigovora na bilo koje nepravilnosti u postupku njenog sazivanja, osim ako o tome ne stave obrazložen prigovor u pisanoj formi za vreme sednice ili najkasnije tri dana posle održavanja sednice.

Poseban slučaj održavanja

ÄŒlan 142.

Skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se održati i bez sazivanja u skladu sa članom 140. ovog zakona ako se sa tim saglase svi prisutni članovi i ako se tome u pisanoj formi ne usprotive odsutni članovi ili ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

O d s e k   3.

Postupak odlučivanja

Zastupanje člana

ÄŒlan 143.

(1)   ÄŒlan društva može potpisivanjem pisanog punomoćja imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(2)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može biti zastupljen u skupštini sa punomoćnikom koji bi imao samo deo njegovih glasačkih prava, niti može dati punomoćje većem broju lica.

(3)   Zakonski zastupnici fizičkih lica i zastupnici pravnih lica u svojim društvima zastupaju bez punomoćja iz stava 1. ovog člana.

(4)   Punomoćje se daje po pravilu za jednu sednicu skupštine, uključujući i ponovljenu skupštinu.

(5)   Direktor ili članovi upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne mogu biti punomoćnici članova koji su zaposleni u društvu i sa njima povezanih lica u smislu ovog zakona.

Kvorum

ÄŒlan 144.

(1)   Za održavanje skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova društva (u daljem tekstu: kvorum), ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije odreÄ‘en veći broj glasova.

(2)   Ako se skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije mogla održati ili odlučivati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog člana, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom, najranije 10 dana i najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja, na način utvrÄ‘en članom 140. ovog zakona (ponovljena skupština).

(3)   Kvorum za održavanje ponovljene skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije odreÄ‘en veći broj glasova.

Način rada skupštine

ÄŒlan 145.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u donosi poslovnik skupštine kojim bliže utvrÄ‘uje način rada i odlučivanja u skladu sa ovim zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva .

(2)   Sednicom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može predsedavati predsedavajući skupštine koji se bira na početku svakog zasedanja, ako osnivačkim aktom, ugovorom članova društva ili poslovnikom skupštine nije drukčije odreÄ‘eno.

(3)   OvlašÄ‡enja, obaveze i odgovornosti predsedavajućeg skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u mogu se predvideti u osnivačkom aktu, ugovoru članova društva ili poslovniku skupštine.

(4)   Predsedavajući skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u imenuje zapisničara, dva člana koji overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje, osim ako osnivačkim aktom, ugovorom članova društva ili poslovnikom o radu skupštine nije drukčije odreÄ‘eno.

(5)   Direktor ili članovi upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, po pravilu prisustvuju sednici skupštine članova društva.

Odlučivanje

ÄŒlan 146.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odlučuje prostom većinom broja glasova iz člana 144. st. 1. i 3. ovog zakona, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije odreÄ‘eno da se odluke donose većinom glasova svih članova.

(2)   Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odlučuje saglasnošÄ‡u svih članova društva, osim ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije odreÄ‘eno da se odlučuje većinom glasova, ali ne manjom većinom od ukupnog broja glasova o: izmenama i dopunama osnivačkog akta i ugovora članova društva; povećanju i smanjenju osnovnog kapitala osim dodatnih uloga članova u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva; statusnim promenama; promeni pravne forme i prestanku društva; raspodeli dobiti članovima društva; sticanju sopstvenih udela društva; raspolaganju imovinom društva velike vrednosti, u skladu sa ovim zakonom.

(3)   Izuzetno od odredbe st. 1. i 2. ovog člana odluke koje umanjuju prava jednog ili više članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u u odnosu na prava bilo kog drugog člana društva donose se samo uz saglasnost člana ili članova društva na koje se odluka odnosi, ako ovim zakonom nije drukčije ureÄ‘eno.

Sednice, telefonske sednice, pismeno glasanje i odlučivanje bez sednice

ÄŒlan 147.

(1)   Sednice skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u koje nema više od 10 članova mogu se održavati korišÄ‡enjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sednici skupštine članova društva.

(2)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može glasati i pisanim putem ili drugim načinom isporuke dokumenata, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno. Osnivački akt ili ugovor članova društva može sadržati detaljna pravila za takvo glasanje, uključujući i pravila kojima se odreÄ‘uju pitanja o kojima se na ovaj način može glasati.

(3)   Ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije odreÄ‘eno da se odluke skupštine članova društva donose na sednici, svaka odluka može se doneti i van sednice, ukoliko je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa o tom pitanju.

Javno i tajno glasanje

ÄŒlan 148.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odlučuje javnim glasanjem-dizanjem ruke.

(2)   Tajno glasanje putem glasačkih listića o bilo kom pitanju mogu da zahtevaju prisutni članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova o pitanjima o kojima se glasa.

Isključenje prava glasa

ÄŒlan 149.

(1)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može glasati u skupštini kad se odlučuje o:

1)     oslobaÄ‘anju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu;

2)     pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;

3)     odobravanju poslova izmeÄ‘u njega i društva u skladu sa članom 35. ovog zakona.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana koja se odnosi na člana društva odnosi se i na povezana lica u smislu ovog zakona.

(3)   Isključenje prava glasa za člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrešenju ili o izboru i razrešenju sa njim povezanog lica za mesto direktora, člana upravnog odbora ili likvidacionog upravnika društva.

(4)   Glasovi člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrÄ‘ivanja kvoruma za odlučivanje o pitanju na koje se odnosi isključenje.

Zapisnik

ÄŒlan 150.

(1)   Odluke skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u unose se u zapisnik.

(2)   Zapisnik sadrži naročito podatke o: predsedavajućem i bilo kom licu za overu zapisnika ili za brojanje glasova; pitanjima koja su predmet glasanja; broju glasova za odluku i protiv odluke i broju uzdržanih od glasanja; prigovoru članova na voÄ‘enje sednice ili izdvojenim mišljenjima pojedinih članova, prigovoru direktora ili članova upravnog odbora na odluke.

(3)   Uz zapisnik se prilažu spisak prisutnih učesnika i dokazi o sazivanju skupštine.

(4)   Zapisnik potpisuju predsedavajući skupštine i zapisničar.

(5)   Nepostupanje u skladu sa st. 1. do 4. ovog člana ne utiče na punovažnost odluka skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, ukoliko se na drugi pouzdan način može utvrditi njihova autentičnost.

Knjiga odluka

ÄŒlan 151.

(1)   Odluke donete na sednici skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka.

(2)   Odluke iz stava 1. ovog člana punovažne su od dana donošenja, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

O d s e k   4.

Pobojnost odluka skupštine

Shodna primena

ÄŒlan 152.

Odredbe ovog zakona o opštim i posebnim osnovima pobojnosti odluka skupštine akcionara, izuzecima od pobojnosti i postupku pobijanja, koje se odnose na akcionarsko društvo, shodno se primenjuju i na pobijanje odluka skupštine članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u.

Odeljak 9.

Direktor ili upravni odbor

O d s e k   1.

Statusna pitanja i način rada

Pojam

ÄŒlan 153.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može da ima direktora ili upravni odbor.

(2)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odreÄ‘uje se da li društvo ima direktora ili upravni odbor.

(3)   Direktor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može biti član društva ili lice koje nije član društva.

(4)   Ako društvo ima upravni odbor njegovi članovi mogu biti svi članovi društva ili druga lica.

Izbor direktora ili članova upravnog odbora

ÄŒlan 154.

(1)   ÄŒlanovi društva s ograničenom odgovornošÄ‡u biraju direktora ili članove upravnog odbora na sednici skupštine, osim prvog direktora ili članova prvog upravnog odbora koji mogu biti odreÄ‘eni osnivačkim aktom.

(2)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se odrediti da se izbor članova upravnog odbora društva vrši kumulativnim glasanjem, u skladu sa ovim zakonom.

Broj članova upravnog odbora i popunjavanje sastava

ÄŒlan 155.

(1)   Broj članova upravnog odbora odreÄ‘uje se osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u.

(2)   Ako se broj članova upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u smanji ispod broja članova odreÄ‘enog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva, preostali članovi mogu kooptacijom dopuniti upravni odbor do potrebnog broja članova, ako je tako odreÄ‘eno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(3)   Ako se ne izvrši kooptacija članova upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u u skladu sa stavom 2. ovog člana preostali članovi upravnog odbora dužni su da bez odlaganja sazovu sednicu skupštine radi izbora članova do punog broja, a do tog izbora preostali članovi obavljaju samo hitne poslove, ako tim aktima nije drukčije odreÄ‘eno.

Predsednik upravnog odbora

ÄŒlan 156.

(1)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ima predsednika koga biraju članovi upravnog odbora većinom od ukupnog broja, ako osnivačkim aktom društva nije odreÄ‘ena druga većina.

(2)   Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u zastupa društvo.

(3)   Predsednik upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u saziva i predsedava sednicama upravnog odbora i odgovoran je za voÄ‘enje zapisnika.

(4)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se odrediti da predsednik upravnog odbora predsedava i sednicom skupštine članova i da je odgovoran je za voÄ‘enje njenog zapisnika.

O d s e k   2.

Poslovi direktora ili upravnog odbora

Delokrug

ÄŒlan 157.

(1)   Ako osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije drukčije odreÄ‘eno direktor ili upravni odbor nadležan je za:

1)     zastupanje društva i voÄ‘enje poslova društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva;

2)     utvrÄ‘ivanje predloga poslovnog plana;

3)     sazivanje sednica skupštine članova društva i utvrÄ‘ivanje predloga dnevnog reda;

4)     sprovoÄ‘enje odluka skupštine članova;

5)     odreÄ‘ivanje dana sa kojim se utvrÄ‘uje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dan utvrÄ‘ivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanje i druga pitanja;

6)     zaključenje ugovora o kreditu;

7)     utvrÄ‘ivanje dana sticanja prava na učešÄ‡e u dobiti i dana isplate učešÄ‡a u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva;

8)     davanje i opozivanje prokure;

9)     druga pitanja odreÄ‘ena osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Ako je osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u tako odreÄ‘eno, direktor ili upravni odbor nadležan je i za:

1)     izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udela i povlačenja i poništenja udela;

2)     utvrÄ‘ivanje iznosa učešÄ‡a u dobiti;

3)     izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrednosti.

(3)   Direktor ili članovi upravnog odbora mogu vršenje poslova po pitanjima iz st. 1. i 2. preneti na druga lica, ako osnivačkim aktom nije drukčije odreÄ‘eno.

Odgovornost za poslovne knjige

ÄŒlan 158.

Direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odgovoran je za uredno voÄ‘enje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

O d s e k   3.

Način rada upravnog odbora

Samostalno ili zajedničko postupanje članova

ÄŒlan 159.

(1)   Ako društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u zastupa ili poslove društva vodi upravni odbor, svaki član ima pravo da postupa samostalno, osim ako osnivačkim aktom društva nije drukčije odreÄ‘eno.

(2)   Ako se osnivačkim aktom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odredi da lica iz stava 1. ovog člana mogu postupati samo zajedno, potrebno je odobrenje svih lica za svaki akt ili posao, osim kad bi to zahtevalo odlaganje odluke koje bi nanelo štetu interesima društva.

(3)   Ako osnivački akt ili ugovor članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u odredi da je lice iz stava 1. ovog člana dužno da poštuje uputstva drugih lica i ako to lice smatra da data uputstva nisu prikladna, obaveštava o tome druga lica radi zajedničkog odlučivanja o poslu, osim kad bi to zahtevalo odlaganje odluke koje bi nanelo štetu interesima društva, kada može postupati samostalno o čemu obaveštava bez odlaganja ostale članove.

(4)   U slučaju neslaganja lica stava 3. ovog člana saziva se vanredna sednica skupštine u skladu sa odredbama ovog zakona.

Sednice

ÄŒlan 160.

(1)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu neposredno pre godišnje skupštine članova društva.

(2)   Pored sednica iz stava 1. ovog člana upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev člana tog odbora. Ako predsednik upravnog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev člana odbora sednicu može sazvati taj član odbora.

(3)   Sazivanje vanredne sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u vrši se pisanim pozivom koji se dostavlja svim članovima odbora, u kom se navode razlozi, vreme i mesto održavanja sednice.

(4)   Sednice upravnog odbora mogu se održavati i korišÄ‡enjem konferencijske telefonske veze ili korišÄ‡enjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici upravnog odbora smatraju se prisutnim.

(5)   Sednice upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u mogu se održavati i bez sprovoÄ‘enja postupka iz st. 2. do 4. ovog člana ako im prisustvuju svi njegovi članovi i ako nijedan od članova ne prigovori postupku sazivanja i održavanja sednice, odnosno ako se član koji ne prisustvuje sednici pisanim putem izjasni o tome da ne prigovara na postupak sazivanja i održavanja sednice, u skladu sa osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

(6)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može doneti poslovnik o radu kojim bliže ureÄ‘uje način rada, koji je u skladu sa osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

(7)   Odredbe st. 1. do 6. ovog člana primenjuju se ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije drukčije odreÄ‘eno.

Odlučivanje bez sednice

ÄŒlan 161.

Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može odlučivati bez sednice ako su na odluku koja je predmet odlučivanja pisanu saglasnost dali svi članovi upravnog odbora koji imaju pravo glasa o tom pitanju, ako osnivačkim aktom i ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

Kvorum i većina

ÄŒlan 162.

(1)   Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u čini većina od ukupnog broja njegovih članova.

(2)   Odluke upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u donose se većinom glasova od ukupnog broja članova odbora.

(3)   Odluke upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u postaju punovažne danom donošenja. Odluke upravnog odbora unose se u knjigu odluka.

(4)   Ako su glasovi članova upravnog odbora s ograničenom odgovornošÄ‡u pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika upravnog odbora koji glasa poslednji.

(5)   Odredbe st. 1. do 4. ovog člana primenjuju se ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u nije drukčije odreÄ‘eno.

Isključenje prava glasa

ÄŒlan 163.

Odredbe ovog zakona o isključenju prava glasa člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u u skupštini članova shodno se primenjuju na isključenje prava glasa člana upravnog odbora prilikom  odlučivanja upravnog odbora.

Komisije

ÄŒlan 164.

(1)   Upravni odbor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može obrazovati jednu ili više komisija koje sačinjavaju njegovi članovi ili druga lica.

(2)   Uslovi i način rada komisija iz stava 1. ovog člana odreÄ‘uju se odlukom odbora u skladu sa osnivačkim aktom društva ili ugovorom članova društva.

(3)   Odluke komisije iz stava 1. ovog člana upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u podležu saglasnosti tog odbora ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

Zapisnik

ÄŒlan 165.

(1)   Na sednicama upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u i komisija odbora vodi se zapisnik, koji se podnosi na prihvatanje na narednoj sednici odbora ili komisije. Zapisnik potpisuje predsedavajući sednici i lice koje vodi zapisnik.

(2)   Zapisnik sa sednice upravnog odbora i komisija odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u sačinjava se najkasnije u roku od 10 dana od dana njihovog održavanja.

(3)   Zapisnik sa sednice upravnog odbora i komisija odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice; prisutne na sednici; dnevni red sednice; sažeti prikaz diskusije; pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, uključujući i označenje za svako lice da li je glasalo "za" ili "protiv" ili se uzdržalo od glasanja.

(4)   Nepostupanje u skladu sa st. 1. do 3. ovog člana ne utiče na punovažnost odluka i drugih radnji upravnog odbora i komisija odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u.

O d s e k   4.

Statusna odgovornost

Ostavka

ÄŒlan 166.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na ostavku direktora ili članova upravnog odbora akcionarskog društva primenjuju se shodno i na ostavku direktora ili člana upravnog odbora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u.

Razrešenje

ÄŒlan 167.

(1)   Skupština društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može razrešiti direktora ili članove upravnog odbora društva, sa ili bez navoÄ‘enja razloga za razrešenje.

(2)   Razrešenje direktora ili članova upravnog odbora ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva iz stava 1. ovog člana.

Odeljak 10.

Nadzor

Interni revizor ili odbor revizora

ÄŒlan 168.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ima internog revizora ili odbor revizora, ako je tako odreÄ‘eno osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

(2)   Ako društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ima odbor revizora on se sastoji od najmanje tri člana. Broj članova odbora revizora mora biti neparan. Interni revizor je fizičko lice koje ispunjava uslove propisane posebnim zakonom.

Izbor i razrešenje i shodna primena

ÄŒlan 169.

(1)   Internog revizora i članove odbora revizora bira skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u iz reda nezavisnih članova ako upravni odbor ima takvih članova ili iz reda drugih nezavisnih lica u smislu ovog zakona. Prvi interni revizor i članovi odbora revizora odreÄ‘uju se osnivačkim aktom ili posebnim aktom osnivača.

(2)   Interni revizor i članovi odbora revizora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u mogu se razrešiti odlukom skupštine članova društva, sa ili bez navoÄ‘enja razloga za razrešenje.

(3)   Razrešenje internog revizora ili članova odbora revizora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne utiče na njihova prava posle razrešenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo društva iz stava 2. ovog člana.

Delokrug i način rada

ÄŒlan 170.

(1)   Interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u izveštavaju skupštinu članova društva o sledećem:

1)     računovodstvu, izveštajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava;

2)     usklaÄ‘enosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtevima;

3)     kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti revizora društva, ako ga društvo ima.

(2)   U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora kontrolišu:

1)     izbor i naknadu revizora;

2)     verodostojnost i kompletnost finansijskih izveštaja društva i osnove predloga za podelu dobiti i druga plaćanja članovima društva;

3)     verodostojnost i kompletnost izveštavanja članova društva o finansijskim i drugim informacijama;

4)     usklaÄ‘enost poslovanja društva sa odredbama ovog zakona o finansijskim pitanjima i poslovima sukoba interesa;

5)     postupak rešavanja prigovora članova društva, članova organa društva ili drugih lica u vezi sa tač. 1. do 4. ovog stava.

(3)   Interni revizor ili odbor revizora podnose izveštaj članovima društva s ograničenom odgovornošÄ‡u na svakoj godišnjoj skupštini, a na vanrednoj sednici skupštine kada smatraju da je izveštavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor.

(4)   U izvršenju svojih dužnosti interni revizor ili odbor revizora društva mogu pregledati sva dokumenta društva, proveravati njihovu verodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtevati izveštaje i objašnjenja direktora ili upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva.

(5)   Interni revizor i odbor revizora dostavljaju poseban izveštaj skupštini o ugovorima zaključenim izmeÄ‘u društva i direktora društva ili sa članovima upravnog odbora društva, kao i sa povezanim licima u smislu ovog zakona.

(6)   U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor revizora društva s ograničenom odgovornošÄ‡u mogu angažovati druga lica stručna za odgovarajuću oblast i odrediti im plaćanje razumne naknade.

(7)   Interni revizor, odnosno odbor revizora poslove iz st. 1. do 6. ovog člana, kao i druge poslove, obavlja u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje računovodstvo i revizija, osnivačkim aktom i ugovorom članova društva.

Revizor

ÄŒlan 171.

(1)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u može imati revizora sa nadzornim ovlašÄ‡enjima utvrÄ‘enim u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uje računovodstvo i revizija.

(2)   Revizor društva s ograničenom odgovornošÄ‡u obaveštava se istovremeno sa obaveštenjem članova društva o održavanju skupštine članova društva, radi učestvovanja u radu skupštine u skladu sa zakonom.

Stručni poverenik

ÄŒlan 172.

Odredbe ovog zakona o imenovanju stručnog poverenika, njegovim ovlašÄ‡enjima i izveštaju, koje se odnose na akcionarsko društvo, shodno se primenjuju i na društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u, ako osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva nije drukčije odreÄ‘eno.

Odeljak 11.

Izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva

Način izmene

ÄŒlan 173.

(1)   Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva, ako tim aktom nije drukčije odreÄ‘eno.

(2)   Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se odrediti da se taj akt menja većinom glasova, ali ne manjom većinom od obične većine glasova svih članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u.

(3)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može se menjati samo jednoglasnom odlukom svih članova društva, ako tim aktom nije drukčije odreÄ‘eno.

(4)   Ugovor članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može odrediti da se taj akt može menjati i većinom glasova, ali ne manjom većinom od obične većine svih glasova članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u.

(5)   Izuzetno od st. 1. do 4. ovog člana izmene osnivačkog akta i ugovora članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kojima se menjaju prava nekog člana društva, vrše se uz saglasnost tog člana.

(6)   Potpisi članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u izmenjenog osnivačkog akta društva overavaju se u skladu sa zakonom.

Odeljak 12.

Akti i dokumenta društva

Držanje i čuvanje

ÄŒlan 174.

(1)   Svako društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u čuva sledeća dokumenata i akta:

1)     osnivački akt, uključujući i sve njegove izmene;

2)     ugovor članova društva, ako ga društvo ima, uključujući i sve njegove izmene;

3)     rešenje o registraciji;

4)     interna dokumenta odobrena od skupštine članova i upravnog odbora;

5)     knjigu odluka;

6)     akt o obrazovanju svakog ogranka društva i predstavništva (zastupništva);

7)     dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu;

8)     zapisnike i odluke skupštine članova i upravnog odbora društva;

9)     zapisnike odbora revizora i druge njihove pisane naloge i zaključke;

10)     finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;

11)     knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;

12)     dokumenta o finansijskim izveštajima i izveštajima o poslovanju podneta nadležnim organima;

13)     listu povezanih društava sa podacima o udelima ili drugim pravima u njima;

14)     knjigu udela;

15)     listu sa punim imenima i adresama svih članova upravnog odbora, svih lica koja su ovlašÄ‡ena da zastupaju društvo i revizora društva, kao i podatke da li lica koja su ovlašÄ‡ena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;

16)     puno ime i adresu internog revizora i članova odbora revizora;

17)     listu svih prenosa udela uključujući i zalogu i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje član društva;

18)     spisak svih ugovora koje su sa društvom zaključili direktor, članovi upravnog odbora i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona.

(2)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u dužno je da čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim svim članovima društva.

(3)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u čuva osnivački akt i ugovor članova društva trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, a po isteku tog roka ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj graÄ‘i.

Shodna primena

ÄŒlan 175.

Odredbe ovog zakona kojima se ureÄ‘uje pristup aktima i ostalim dokumentima akcionarskog društva i pristup aktima akcionarskog društva po odluci suda, shodno se primenjuju i na pristup aktima i ostalim dokumentima društva s ograničenom odgovornošÄ‡u i pristup aktima društva s ograničenom odgovornošÄ‡u po odluci suda.

Odeljak 13.

Prava po osnovu prestanka svojstva člana društva i prestanak društva

O d s e k   1.

Prestanak svojstva člana

Osnovi

ÄŒlan 176.

ÄŒlanu društva s ograničenom odgovornošÄ‡u prestaje svojstvo člana društva:

1)     smrću;

2)     prestankom pravnog lica;

3)     istupanjem (povlačenjem) u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva;

4)     istupanjem (povlačenjem) uz povredu osnivačkog akta ili ugovora članova društva;

5)     istupanjem (povlačenjem) u skladu sa sudskom odlukom;

6)     isključenjem u skladu sa sudskom odlukom;

7)     isključenjem u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva;

8)     prenosom udela drugom licu;

9)     u slučaju drugih dogaÄ‘aja odreÄ‘enih osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koji vode prestanku svojstva člana društva.

O d s e k  2.

Istupanje i isključenje člana

Osnovna načela

ÄŒlan 177.

(1)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u mogu se odrediti osnovi, postupak i posledice prestanka svojstva člana društva uključujući ugovornu kaznu ili naknadu štete po osnovu isključenja ili nepropisnog istupanja iz društva.

(2)   Osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ne može se unapred isključiti pravo istupanja iz društva i član društva se ne može unapred odreći tog prava, niti se tim aktom može isključiti pravo člana društva na odricanje zahteva prema društvu po osnovu nepropisnog isključenja, kao i pravo društva na zahtev protiv člana društva za nepropisno istupanje iz društva.

Istupanje člana iz opravdanog razloga

ÄŒlan 178.

(1)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može istupiti iz društva ako mu ostali članovi ili društvo svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu, ako je sprečen u ostvarivanju svojih prava u društvu ili mu neki članovi društva ili društvo nameću nesrazmerne obaveze, kao i iz drugih opravdanih razloga.

(2)   U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako se njegovi razlozi za istupanje osporavaju, član društva s ograničenom odgovornošÄ‡u ima pravo da pokrene postupak pred nadležnim sudom u cilju utvrÄ‘ivanja opravdanosti razloga za istupanje.

(3)   ÄŒlan društva koji istupa iz društva iz opravdanih razloga ima pravo na naknadu tržišne vrednosti udela u roku utvrÄ‘enom osnivačkim aktom, odnosno ugovorom članova društva, kao i na naknadu prouzrokovane štete.

(4)   ÄŒlan društva koji istupa iz društva bez postojanja opravdanog razloga, dužan je da naknadi društvu time prouzrokovanu štetu.

Isključenje člana

ÄŒlan 179.

(1)   Skupština članova društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može doneti odluku da pred nadležnim sudom pokrene postupak isključenja pojedinog člana iz društva ako član društva ne ispuni obavezu unošenja ugovorenog uloga odreÄ‘enu osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva ili ako postoje drugi opravdani razlozi.

(2)   Drugi opravdani razlozi u smislu stava 1. ovog člana postoje naročito ako član društva:

1)     namerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje štetu društvu ili drugim članovima društva;

2)     namerno ili grubom nepažnjom ne postupa u skladu sa osnivačkim aktom društva ili ugovorom članova društva ili obavezama propisanim zakonom;

3)     učestvuje u radnjama koje onemogućavaju izvršenje poslova izmeÄ‘u društva i člana društva;

4)     svojim ponašanjem sprečava ili otežava poslovanje društva.

(3)   Tužbu za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u može podneti društvo, kao i bilo koji član društva, u kom slučaju sud može, ako naÄ‘e da je to nužno i opravdano, suspendovati pravo glasa člana čije se isključenje traži, kao i suspendovati druga prava tog člana društva.

(4)   Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u ima pravo na naknadu štete koja mu se prouzrokuje isključenjem člana društva iz opravdanih razloga.

Posledice prestanka članstva

ÄŒlan 180.

(1)   Istupanjem i isključenjem člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u prestaje njegovo svojstvo člana u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na druge osnove prestanka svojstva člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u u društvu.

(3)   ÄŒlan društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kome prestane svojstvo člana društva ima pravo na naknadu tržišne vrednosti svog udela u vreme prestanka svojstva člana društva.

(4)   Pravo na naknadu iz stava 3. ovog člana nema član društva čije je svojstvo prestalo smrću, a njegovi naslednici imaju pravo da preuzmu njegov udeo i postanu članovi društva.

(5)   Odredba stava 3. ovog člana ne primenjuje se ni na člana društva koji je prodao svoj udeo drugom licu koje preuzima njegov udeo i postaje član društva.

(6)   Potraživanja društva s ograničenom odgovornošÄ‡u po osnovu dugovane naknade štete člana društva, u slučaju isključenja iz opravdanih razloga ili neopravdanog istupanja, kao i po osnovu neispunjenja neke druge obaveze člana društva, prebijaju se sa potraživanjima vrednosti udela člana društva kome po ovim osnovima prestaje svojstvo člana društva.

(7)   Naknada vrednosti udela člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u kome je u skladu sa ovim zakonom prestalo svojstvo člana, ne može se vršiti ako se time povreÄ‘uju odredbe ovog zakona o ograničenjima plaćanja članovima društva.

(8)   U cilju obezbeÄ‘enja isplate potraživanja po osnovu istupanja odnosno isključenja člana društva s ograničenom odgovornošÄ‡u, sud može suspendovati članska prava u društvu i odrediti druge privremene mere.

O d s e k   3.

Prestanak društva

Osnovi

ÄŒlan 181.

Društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u prestaje:

1)     istekom vremena odreÄ‘enog u osnivačkom aktu;

2)     odlukom skupštine članova;

3)     statusnim promenama koje vode prestanku društva;

4)     stečajem (bankrotstvom);

5)     pravnosnažnom odlukom kojom se utvrÄ‘uje da je registracija društva bila ništava i odreÄ‘uje brisanje društva;

6)     nastupanjem dogaÄ‘aja odreÄ‘enog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Jednočlano društvo

ÄŒlan 182.

Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika, odnosno smrću člana koji nema naslednika udela.

Prestanak društva odlukom suda kao pravo manjinskih članova

ÄŒlan 183.

Odredbe ovog zakona kojima se ureÄ‘uje prestanak akcionarskog društva i druga pravna sredstva po zahtevu manjinskih akcionara, shodno se primenjuju i na društvo s ograničenom odgovornošÄ‡u.

 

 

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Eisenamann Ludwig   |82.194.146.xxx |24-04-2011 07:20:25
Ako je skupstina bila 06,12,2010 i samo prva tacka doneta odluka pa je direktor reko da se nastavi drugi neki dan koja uopste nije nastavljena pitanje.Dali moze da se preko suda trazi nastavak zapocete skupstine?
Unapred hvala eisenmann.bus@gm ail.com
Anonimus   |178.222.147.xxx |24-04-2011 08:06:50
Članovi društva mogu da traže zaštitu svojih prava sudskim putem, u svim slučajevima kada su ona ugrožena, što se naravno odnosi i na zakazivanje i održavanje sednica skupštine (onda kada su ispunjeni uslovi propisani zakonom i aktima društva - videti u ovom tekstu
članove od 138 -142)
Eisenmann Ludwig   |82.194.146.xxx |24-04-2011 15:34:10
Molim vas ako je skupstina prekinuta nece direktor da zaseda dalje KAKO DALJE NASTAVITI SKUPSTINU. Eisenmann
eisenmann ludwig   |82.194.146.xxx |26-04-2011 16:37:34
Molim vas ako jedan suvlasnik iz dvoclanog drustva ode u zatvor dali drug clan preuzima firmu ili ide u blokadu sa 30 zaposlenih. Molio bih da mi odgovorite ako nije tesko hvala Eisenmann
Anonimus   |93.86.75.xxx |26-04-2011 20:29:17
Što se tiče skupštine, savetovao bih Vam da obezbedite neki dokaz (najbolje zahtev u pismenoj formi za nastavak sednice), kako bi ako dođe do sudskog spora zahtev (pod uslovom da su ispunjeni prethodni uslovi za njega) bio merodavan za sud.
Najbolje je da angažujete advokata koji se
bavi privrednim sporovima, kako bi ipak neko s većim zakonskim autoritetom ali i iskustvom poslao, npr. opomenu pred tužbu... za početak.

Što se tiče drugog pitanja, privredno društvo će biti blokirano ukoliko nema sredstava na računu za izmirenje svojih obaveza, nebitan
je oblik društva, broj zaposlenih i slično.
Ako jedan suvlasnik ode u zatvor ili na drugi način ne može da obavlja svoju rukovodeću funkciju - ako je ima, firma i dalje pravno (ako ne i faktički) postoji. Može da se izabere drugi direktor (to može uvek, nezavisno od ovog
Vašeg slučaja, tj. ne moraju vlasnici da budu i rukovodioci u preduzeću), postoji i drugi suvlasnik...

Drugi suvlasnik ne preuzima firmu u smislu da ima veći udeo u njoj u odnosu na pre (npr, sada 100% vlasništva) - ako nema saglasnosti suvlasnika, ništa ne može da se menja
bez sudske odluke, a što se tiče faktičkog stanja, odnosno kako će se sve to odvijati u praksi, zavisi od dogovora vlasnika. Ako dogovora nema, kako će firma raditi u novonastaloj situaciji, ko to zna... U preduzeću svakako mora da postoji rukovodioc da bi ono postojalo
(direktor, stečajni upravnik...)

SuviÅ ¡e su opÅ¡te informacije date za preciznije odgovore.
Milos   |178.222.36.xxx |18-05-2011 02:28:54
Direktor je poslao skupstini zahtev za povecanje plate i da ukoliko mu se plata ne poveca, taj zahtev skupstina treba da smatra kao njegovu ostavku. Posto skupstina nije donela odluku o povecanju njegove zarade da li direktor treba da podnese pisanu ostavku i sazove novu skupstinu i da li treba da
se glasa o njegovom razresenju? I da li punomocje za glasanje treba da bude overeno u sudu?
Ratko Nesic  - Odgovornost u D.O.O.   |109.93.187.xxx |05-12-2012 09:55:05
Dali Sud moze da osudi osnivaca D.O.O. da plati navodni dug drustva i da pleni privatnuimovinu koja jestecena pre osnivanja drustva ? Molim hitankomentar ili odgovor
Anonimus   |93.86.85.xxx |07-12-2012 00:18:33
Citat:
Dali Sud moze da osudi osnivaca D.O.O. da plati navodni dug drustva i da pleni privatnuimovinu koja jestecena pre osnivanja drustva ? Molim hitankomentar ili odgovor

U naÅ¡oj državi, hm..., stalno se deÅ¡ava da firma vlasnika duguje i on na kraju zatvori tu firmu, iako ima privatnu imovinu iz koje bi moglo da se naplati potraživanje poverioca.
Zakon je tu jasan - zato je DOO druÅ¡tvo sa ograničenom odgovornošću .
DruÅ¡tvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.
ÄŒlan druÅ¡tva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze druÅ¡tva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu
društva.


---

MeÄ‘ut im, ima IZUZETAKA:
član druÅ¡tva s ograničenom odgovornošću koji zloupotrebi pravilo o ograničenoj odgovornosti odgovara za obaveze druÅ¡tva. 
Smatraće se da postoji
zloupotreba naročito ako to lice:
1) upotrebi druÅ¡tvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;
2) koristi imovinu druÅ¡tva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina;
3) koristi druÅ¡tvo
ili njegovu imovinu u cilju oÅ¡tećenja poverilaca druÅ¡tva;
4) radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu druÅ¡tva, iako je znalo ili moralo znati da druÅ¡tvo neće moći da izvrÅ¡ava
svoje obaveze.

Poverila c druÅ¡tva može podneti tužbu protiv ovog lica nadležnom sudu prema sediÅ¡tu druÅ¡tva u roku od Å¡est meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od pet godina od
dana zloupotrebe.
U slučaju da potraživanje poverioca nije dospelo u trenutku saznanja za zloupotrebu, rok od Å¡est meseci počinje da teče od dana dospeća potraživanja.
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

The sins of the fathers will be visited upon the children.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
U čemu smo grešili u mladosti, to ispaštamo u starosti.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik