NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Javnobeležnička tarifa - troÅ¡kovi kod notara u Srbiji /pravo-info/
Javnobeležnička tarifa - troÅ¡kovi kod notara u Srbiji /pravo-info/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 1
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Kimex, Novi Sad   
Wednesday, 11 March 2015
Javnobeležnička tarifa - troškovi kod notara u Srbiji
 
 

Na osnovu člana 135. Zakona o javnom beležništvu („Službeniglasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13 i 55/14 –dr. zakon), po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore, Ministar pravde utvrÄ‘uje

JAVNOBELEŽNIČKU TARIFU

Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014


1. OPŠTE ODREDBE

Predmet

ÄŒlan 1.
Javnobeležničkom tarifom (u daljem tekstu: Tarifa) utvrÄ‘uje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom javnog beležnika, način utvrÄ‘ivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanja iznosa nagrade i naknade troškova.

Nagrada za rad i naknada troškova

ÄŒlan 2.
Javnom beležniku pripada nagrada za rad i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljanjem poslova u visini i na način odreÄ‘en ovom tarifom.
Prilikom obračunavanja nagrade za obavljeni posao, uzimaju se u obzir sve radnje povezane sa konkretnim preduzetim poslom, uključujući i pripremne poslove, kao što su: savetovanje sa strankom i drugim učesnicima u pravnom poslu, čitanje i obrazlaganje javnobeležničkih isprava i sl.

Način postupanja

ÄŒlan 3.
Prilikom obavljanja javnobeležničke delatnosti, javni beležnik postupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranku, osim u slučaju kada stranka i nakon odgovarajuće pouke javnog beležnika zahteva drugačije postupanje.


2. ODREĐIVANJE NAGRADE

Osnov za određivanje nagrade

ÄŒlan 4.
Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika određuje se:
 1.  prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje;
 2.  u fiksnom iznosu;
 3.  prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje odreÄ‘ene radnje.

Određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla

ÄŒlan 5.
Za sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i obavljanje drugih javnobeležničkih poslova kod kojih je vrednost pravnog posla odreÄ‘ena ili se može utvrditi, nagrada se odreÄ‘uje prema vrednosti tog pravnog posla.Osnov za odreÄ‘ivanje vrednosti nagrade je stvarna tržišna vrednost stvari, odnosno prava koje je predmet pravnog posla, bez odbijanja dugova vezanih za tu stvar, odnosno pravo.
Izuzetno, javni beležnik može odrediti tržišnu vrednost bez obzira na vrednost koju je stranka ili drugi učesnik u poslu naveo kao vrednost predmeta pravnog posla, ako navedena vrednost ne odgovara tržišnoj vrednosti.
Tržišnu vrednost iz stava 2. ovog člana, javni beležnik utvrÄ‘uje na osnovu podataka nadležnih organa kao što je procena vrednosti Poreske uprave za konkretnu ili sličnu stvar,procenjene vrednosti osiguravajućih društava, cena postignutih u postupku javne prodaje i sl.

Nagrade u fiksnom iznosu

ÄŒlan 6.
Nagrade u fiksnom iznosu određuju se bez obzira na vrednost ili vreme potrebno za preduzimanje određene radnje.

Nagrade prema utrošenom vremenu

ÄŒlan 7.
Ako se nagrada za obavljeni javno beležnički posao ne možeodrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu, odreÄ‘uje se prema utrošenom vremenu.
Pri odreÄ‘ivanju vremena potrebnog za pojedinačni javnobeležnički posao, pored vremena koje je potrebno za sastavljanje javnobeležničke isprave ili zadrugi javnobeležnički posao, uzima se u obzir i vreme koje je javni beležnik utrošio za savetovanje sa strankom i drugim učesnicima, vreme za drugepripremne radnje i vreme odsustvovanja iz kancelarije, ako se posao obavlja izvan javnobeležničke kancelarije.

Utvrđivanje vrednosti posla prema sličnim poslovima

ÄŒlan 8.
Za poslove koje preduzima javni beležnik, a koji nisu opisani u Tarifi, nagrada se utvrđuje upoređivanjem sa sličnim poslovima čija je vrednost utvrđena ovom tarifom.
Pri vrednovanju, u obzir se uzimaju tarifni stavovi za slične radnje i utrošeno vreme, kao i druge odredbe ove tarife.

Način bodovanja za određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla

ÄŒlan 9.
Nagrada za posao javnog beležnika sa utvrđenim brojem bodova, određena je članom 21. ove tarife.
Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika odreÄ‘uje se tako što se sabere broj bodova za pojedini posao javnog beležnika i pomnoži sa vrednošÄ‡u boda.

Vrednost boda

ÄŒlan 10.
Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

Obavezna primena Tarife

ÄŒlan 11.
Javni beležnik je dužan da primenjuje ovu tarifu u svakom pojedinačnom slučaju.
Dogovor o visini nagrade za rad javnog beležnika koji  je u suprotnosti sa odredbama ove tarife ništav je, u kom slučaju javni beležnik čini disciplinski prestup.

Uvećanje nagrade
ÄŒlan 12.

Za posao koji javni beležnik na zahtev stranke ili iz opravdanih razloga obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom, kao i izvan javnobeležničke kancelarije ima pravo na uvećanje nagrade, ukoliko drugačije nije određeno Tarifom.

Povereni poslovi

ÄŒlan 13.
Nagradu javnom beležniku za poslove poverene od strane nekog državnog organa odreÄ‘uje i isplaćuje taj organ, u skladu sa ovom tarifom i propisima koji ureÄ‘uju naknadu troškova u sudskom ili drugom postupku.

Za poverene poslove, javnom beležniku je zabranjeno da se sporazumeva sa strankama o nagradi, kao i da naplati od stranaka svoju nagradu i troškove.


3. NAKNADA TROŠKOVA

Naknada materijalnih troškova

ÄŒlan 14.
Stranka je dužna naknaditi troškove za poštanske usluge, bankovne poslove uključujući i troškove otvaranja i korišÄ‡enja javnobeležničkog računa za stranke, fotokopiranje dokumentacije i druge izdatke u vezi sa poslom za koji je angažovala javnog beležnika. Navedene izdatke javni beležnik obračunava u visini stvarnih troškova.

Naknada putnih troškova

ÄŒlan 15.
Javni beležnik ima pravo na naknadu troškova prevoza, ako su ti troškovi povezani sa obavljanjem javnobeležničkog posla. Troškovi prevoza mu pripadaju u visini cene prevoza koje koristi.
Za upotrebu sopstvenog automobila, javnom beležniku pripada naknada u visini 25% od cene jednog litra goriva po svakom pređenom kilometru, pri čemu se kao važeća uzima cena na dan izdavanja računa.
Ako mora ostati na putu izvan grada gde mu se nalazi službeno sedište, duže od osam časovaili mora prenoćiti u hotelu, javni beležnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smeštaja. Dnevnica se obračunava u visini dnevnice sudije osnovnog suda.

Naknada drugih troškova

ÄŒlan 16.
Stranka je dužna da javnom beležniku nadoknadi troškove na ime sudske i administrativne takse, nagrade za veštačenje, procene, kao i sve druge nužne troškove vezane za obavljanje javnobeležničkog posla.

Obaveza plaćanja nagrade i naknade

ÄŒlan 17.
Javni beležnik ima pravo na nagradu i naknadu troškova neposredno nakon obavljenog posla.
Nagrada za javnobeležnički posao, plaća se prema Tarifi koja je na snazi u vreme kada je javni beležnik obavio posao.

Oslobađanje od plaćanja nagrade i naknade

ÄŒlan 17a.
Od plaćanja nagrade i naknade troškova osloboÄ‘eni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, kao i autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi.
Ako se pravni posao sačinjava za više stranaka, meÄ‘u kojima su i subjekti iz stava 1. ovog člana, ne plaća se nagrada i naknada troškova u slučaju sticanja prava na nepokretnim i pokretnim stvarima u korist tih subjekata.

Plaćanje predujma

ÄŒlan 18.
Javni beležnik može zahtevati da mu stranka kod ugovaranja posla plati predujam zapotrebne izdatke i troškove u visiniod 50% od očekivane nagrade.
Ako predujam nije plaćen u roku koji se odredi, javni beležnik je dužan obaviti posao tek nakon isplate predujma.

Predaja dokumentacije i obračun

ÄŒlan 19.
Javni beležnik je dužan da preda stranci ili drugim učesnicima pravnog posla javnobeležničke isprave koje je sačinio, tek nakon što su nagrada i naknada troškova plaćeni u celosti.
Javni beležnik je dužan da stranci izda potvrdu, odnosno račun o plaćenoj nagradi i naknadi troškova.

Rešavanje spora mirnim putem

ÄŒlan 20.
Ako stranka nije saglasna sa nagradom i naknadom troškova koje je odredio javni beležnik, ona ili javni beležnik mogu zahtevati rešavanje spora mirnim putem kod nadležnog organa Javnobeležničke komore.


4. TARIFNI BROJEVI

ÄŒlan 21.

Ovom tarifom utvrđuju se sledeći tarifni brojevi:

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisa prema vrednosti predmeta pravnog posla

Tarifni broj 1.
Za sastavljanje javnobeležničke isprave u formi javnobeležničkog zapisa nagrada se utvrđuje prema vrednosti predmeta pravnog posla.
Kod sastavljanja javnobeležničkih isprava kada je predmet pravnog posla raspolaganje imovinom, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovor o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, razmena imovine, ustupanje i raspodela imovine za života ili sličan pravni posao, kao osnov za određivanje nagrade uzima se ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.
Ako je predmet pravnog posla potraživanje, vrednost pravnog posla se određuje prema vrednosti glavnog potraživanja, bez sporednih potraživanja.
Kada je predmet pravnog posla zasnivanje hipoteke ili drugog založnog prava, kao osnov za određivanje nagrade uzima se iznos potraživanja koje se obezbeđuje, ako je ono niže od vrednosti založene stvari ili prava, bez sporednih potraživanja.
Ako je vrednost založene stvari ili prava niža od vrednosti obezbeđenog potraživanja, kao osnov za određivanje nagrade uzima se vrednost založene stvari ili prava. Vrednost potraživanja obezbeđenog jemstvom, određuje se prema visini preuzetog jemstva. Za promene u redosledu namirenja merodavna je vrednost potraživanja koje je obezbeđeno.
Vrednost stvarne službenosti na nepokretnosti određuje se prema vrednosti koju ta službenost ima za povlasno dobro.
Vrednost prava na davanje koje se ponavlja, utvrÄ‘uje se prema vrednosti svih davanja za vreme ukupnog ugovorenog perioda, ali najviše do iznosa koji odgovara zbiru vrednosti tih davanja za period od pet godina.
Kod ugovora o zakupu i podzakupu, vrednost se odreÄ‘uje prema jednogodišnjoj zakupnini, osim u slučaju kada se radi o zakupnom odnosu zaključenom na kraće vreme, u kom slučaju se vrednost odreÄ‘uje prema ukupnoj zakupnini.
Nagrada javnom beležniku koja se određuje u zavisnosti od vrednosti pravnog posla ili druge radnje, ako drugačije nije utvrđeno u drugim tarifnim brojevima, iznosi:

 Vrednost pravnog posla u dinarima 
 Nagrada u bodovima 
oddo 
1600.00060
600.0012.500.000
100
2.500.001
5.000.000
140
5.000.001
7.000.000
200
 7.000.00110.000.000
240
10.000.001
14.000.000
280


Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 dinara, za svakih započetih 1.000.000 dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.
Nagradom iz ovog tarifnog broja, obuhvaćena je i nagrada za overu sačinjenog zapisa, kao i izdavanje otpravaka ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju zapisa.
Za sastavljanje predugovora, dopune ugovora i  raskida ugovora odreÄ‘uje se 50% nagrade po ovom tarifnom broju. Ako se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini ugovor, nagrada za sačinjeni ugovor se umanjuje za nagradu naplaćenu za predugovor.
Za sastavljanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.
Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa o ustanovljavanju prava službenosti javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.
Za sačinjavanje jednostrane založne izjave javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40% nagrade iz st. 9. i 10. ovog tarifnog broja, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.
Za sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti, osim založnih izjava, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 20 bodova, bez obzira na vrednost nepokretnosti.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisa kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla

Tarifni broj 2.
Za sastavljanje javnobeležničkog zapisa kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 100 bodova.
Izuzetno od stava 1. ovog tarifnog broja, za sastavljanje izjave o priznanju očinstva, izjave o saglasnosti sa priznatim očinstvom, izjave o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oploÄ‘enja,popisu imovine, smrtovnice, isprave o prihvatanju nasledstva ili odricanju od nasledstva,  ako je sačinjena posebno izvan ostavinske rasprave, kao i za sačinjavanje  sporazuma roditelja o izmeni doprinosa za izdržavanje deteta, javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 20 bodova.
Izuzetno od stava 1. ovog tarifnog broja za sastavljanje izjava kojom se dozvoljava brisanje prava, izjava o isplati cene i druge slične izjave, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 2 boda kada izjavu daje fizičko lice, odnosno 5 bodova kada izjavu daje pravno lice.

Nagrada za sastavljanje zaveštanja (testamenata)

Tarifni broj 3.
Za sastavljanje zaveštanja (testamenta) javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 100 bodova.

Nagrada za sastavljanje punomoćja

Trifni broj 4.
Za sastavljanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje je predviđeno da se obavezno sačinjava u obliku javnobeležničkog zapisa javnom beležniku pripada nagrada u visini od 30 bodova.
Za sastavljanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje nije predviđeno da se obavezno sačinjava u obliku javnobeležničkog zapisa javnom beležniku pripada nagrada u visini od 15 bodova.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisnika

Tarifni broj 5.
Za sastavljanje zapisnika sa osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara nagrada se odreÄ‘uje u visini od 150 bodova.
Za sastavljanje javnobeležničke isprave u vidu zapisnika sa sednice drugog organa privrednog društva, kada taj organ, u skladu sa zakonom kojim se ureÄ‘uju privredna društva i opštim aktom tog društva odlučuje o pitanjima iz nadležnosti skupštine društva, nagrada se odreÄ‘uje u visini od 100 bodova.
Ako javni beležnik prisustvuje skupštini duže od dva sata, pripada mu dodatna nagrada za svaki započeti sat od 20 bodova.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica

Tarifni broj 6.
Za sastavljanje javnobeležničkih zapisnikao nastupanju činjenica od kojih zavisi punovažnost i obaveza ispunjenja pravnih poslova, ili nastupanje pravnog dejstva izjava koje, na osnovu zakona kojim se ureÄ‘uje javno beležništvo, imaju ili mogu imati oblik javnobeležničkog zapisnika, nagrada se odreÄ‘uje na osnovu vrednosti predmeta službene radnje i iznosi 50% nagrade  iz Tarifnog broja 1. ove tarife.
Za utvrÄ‘ivanje drugih činjenica, radnji i izjava o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici, a za  koje se ne može utvrditi vrednost predmeta službene radnje, nagrada se odreÄ‘uje u zavisnosti od vremena potrebnog za sastavljanje.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničke potvrde

Tarifni broj 7.
Za izdavanje potvrde da je određeno lice u životu, nagrada iznosi 3 boda.
Za izdavanje potvrde da je isprava koja se po zakonu mora podneti na uvid, podneta na uvid ovlašÄ‡enom licu u prisustvu javnog beležnika, nagrada iznosi 10  bodova.
Za izdavanje potvrde da je izjava volje koja se po zakonu mora saopštiti odreÄ‘enom licu u prisustvu javnog beležnika bila i saopštena, nagrada iznosi 10 bodova.
Za izdavanje potvrde o protestu menice ili čeka, prema odredbama zakona koji uređuje menicu, odnosno ček, ako je protest podigao javni beležnik ili stranka nagrada iznosi 20 bodova.
Za izdavanje drugih potvrda određenih zakonom, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 10 bodova.

Nagrada za overu potpisa na nejavnoj ispravi

Tarifni broj 8.
Nagrada javnog beležnika za overu potpisa na nejavnoj ispravi kojom se potvrđuje da su stranke pravnog posla ili stranke koje daju izjavu svojeručno potpisale ili svojeručno stavile otisak prsta, iznosi 2 boda po jednom potpisu i na jednom primerku javnobeležničke isprave.
Ako se overava potpis lica kao zastupnika pravnog lica, pored nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja, javnom beležniku pripada i nagrada u visini od 5 bodova po svakom takvom potpisu.

Overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

Tarifni broj 9.
Za overavanje nejavne isprave kada javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija) nagrada se određuje u visiniod 60% nagrade iz Tarifnog broja 1. ove tarife.

Overa prepisa ili fotokopije isprave

Tarifni broj 10.
Nagrada za overu prepisa ili fotokopije jedne javne ili nejavne isprave koja ima jednu stranicu iznosi 3 boda.
Ako se jedna javna ili nejavna isprava sastoji od više stranica, za svaku sledeću stranicu obračunava se nagrada u visini od 2 boda.

Overa prevoda

Tarifni broj 11.
Nagrada za overu prevoda, ako je javni beležnik, koji ima svojstvo sudskog prevodioca, utvrdio tačnost prevoda, iznosi 4 boda.

Overa odluke organa upravljanja pravnog lica

Tarifni broj 12.
Overa odluke organa upravljanja pravnog lica, koja je doneta na sednici na kojoj javni beležnik nije vodio zapisnik, nagrada se određuje u visiniod 70 bodova.

Izdavanje ponovnih otpravaka i prepisa javnobeležničkih isprava

Tarifni broj 13.
Za izdavanje ponovnog otpravka ili prepisa javnobeležničke isprave nagrada se određuje u fiksnom iznosu i to:
 -  za izdavanje ponovnog otpravka ili prepisa javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 2 boda po stranici,
 -  za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 5 bodova,
 -  za izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 5 bodova.

Javnobeležnički depozit

Tarifni broj 14.
Za preuzimanje, čuvanje, predaju novca, hartija od vrednosti, dragocenosti i dr. (u daljem tekstu: depozit), uključujući i izdavanje javnobeležničke potvrde, nagrada se obračunava u visiniod 2% od vrednosti depozita, s tim da visina nagrade ne može biti manjaod 100 bodova. Nagrada se obračunava za svaku godinu unapred, a započeta godina računa se kao cela.
Ako se vrednost stvari iz stava 1. ovog tarifnog broja ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.

Preuzimanje, čuvanje i predaja isprava

Tarifni broj 15.
Za preuzimanje isprava na čuvanje i sastavljanje javnobeležničke potvrde o preuzimanju isprave, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40 bodova.
Nagrada se obračunava za svaku godinu unapred, a započeta godina računa se kao cela.

Drugi poslovi

Tarifni broj 16.
Ako javni beležnik na traženje stranke sačini nacrt neke javnobeležničke isprave, javnom beležniku pripada 50% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobeležničke isprave.
Ako javni beležnik u roku od godinu dana izvrši sastavljanje javnobeležničke isprave na osnovu nacrta koji je on sačinio u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja, u nagradu za sačinjavanje takve isprave se uračunava nagrada plaćena za izradu nacrta.

OdreÄ‘ivanje nagrade prema utrošenom vremenu

Tarifni broj 17.
Nagrada prema utrošenom vremenu, ako se nagrada za obavljeni javno beležnički posao ne može odrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu, iznosi 20 bodova, za svaki započeti sat rada, ako ovom tarifom nije drugačije propisano.

Uvećanje nagrade

Tarifni broj 18.
Za posao koji javni beležnik na zahtev stranke u hitnim slučajevima, odnosno u slučaju neodložne potrebe, obavi izvan utvrÄ‘enog radnog vremena ili neradnim danom i praznikom, nagrada utvrÄ‘ena ovom tarifom uvećava se za 20 bodova za svaki započeti sat, ali ne više od 150 bodova.
Za posao koji na zahtev stranke javni beležnik obavi izvan javnobeležničke kancelarije, nagrada se povećava za 10 bodova za svaki započeti sat odsustva iz kancelarije, ako drugačije nije određeno ovom tarifom.
Ako se javnobeležnička isprava sastavlja za više od dve stranke,  nagrada se uvećava za 10 bodova za treću i svaku narednu stranku, ali najviše 50% utvrÄ‘ene nagrade.
Ako u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači, nagrada se uvećava za 10 bodova za svako od tih lica.

Umanjenje nagrade

Tarifni broj 19.
Obaveze plaćanja nagrade u punom iznosu oslobođena su lica sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i lica koja su primaoci socijalne pomoći, na osnovu prethodno podnete dokumentacije na uvid javnom beležniku.
Oslobođenje plaćanja nagrade za lica iz stava 1. ovog tarifnog broja iznosi 50% od nagrade utvrđene ovom tarifom.


5. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

ÄŒlan 22.
Ova tarifa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

You can't judge a book by its cover.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Drži se predmeta, i reči će doći same.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik