NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Ugovor o osnivanju doo /poslovanje-pravo/
Ugovor o osnivanju doo /poslovanje-pravo/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 13
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Nenad - Bg   
Tuesday, 15 June 2010

Ugovor o osnivanju doo

 

Primer ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošÄ‡u

 

 
Na osnovu člana 104. – 183.  Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125 od 22. novembra 2004) osnivači društva sa ograničenom odgovornošÄ‡u - članovi društva, dana __.___. 200_. godine donose sledeći:
 
UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA (DOO)


ÄŒlan 1.
 
Ovim Ugovorom se uređuje:

-  pretežna delatnost društva;
-  vrednost osnovnog kapitala društva, odnosno vrednost uloga osnivača
-  način i vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
-  ukupan iznos troškova osnivanja društva;
-  vrsta i nadležnosti organa društva;
-  zastupanje društva;
-  način promene pravne forme društva;
-  trajanje i prestanak društva;
-  ostala pitanja.
 

ÄŒlan 2.
 
Puno poslovno ime društva glasi:
______________________________________________________
(u daljem tekstu: Društvo)
Primer: ALFA doo Beograd
Ukoliko osnivač želi može da glasi i:
Društvo za trgovinu, turizam i usluge
ALFA doo Beograd ili
Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge
ALFA doo Beograd
 
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
______________________________________________________
Primer:  ALFA doo Beograd
Napomena: Skraćeno poslovno ime se unosi, ukoliko se razlikuje od punog poslovnog imena, odnosno ukoliko puno poslovno ime sadrži naznaku pretežne delatnosti

 
 
ÄŒlan 3.
 
 
Sedište Društva je na sledećoj adresi:
_______________________, ______________________________. br.___
Primer: Beograd, Milentija Popovića br. 10

 
ÄŒlan 4.
 
Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:
_____________________________________________
Primer: 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem ili
              Trgovina na malo voćem Ili
              50100 Prodaja motornih vozila ili
              Trgovina na veliko i trgovina na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.)
Napomena: Unosite samo jednu delatnost.
Poželjno je da pretežnu delatnost unesete sa šifrom, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99). Kompletan tekst ovog zakona nalazi se na Sajtu Agencije za privredne registre.

 
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviÄ‘ene zakonom.
Napomena: osim onih delatnosti za koje je neophodna prethodna saglasnost nadležnog organa.
 
 
ÄŒlan 5.
 
Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi:
______________________ (slovima: ________________________)
Primer: 500.- € (slovima: pet stotina evra) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NB Srbije, važećem na dan uplate.
Napomena: Najmanji upisani novčani iznos kapitala mora biti 500.- €

 
Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:
______________________ (slovima: ____________________ )
Napomena: Najmanji uplaćeni novčani kapital mora biti 500.- €, ali se može uplatiti 250.- €  prilikom osnivanja, a 250.- €  u roku od dve godine

Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:
______________________ (slovima: ________________________)
Napomena: Društvo ne mora imati nenovčani kapital.

Preostali neuplaćeni, odnosno neuneti ulog biće uplaćen, odnosno unet, u roku od dve godine od dana registracije Društva u Registar privrednih subjekta.
 
 
ÄŒlan 6.
 
Osnivači Društva su:
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
Napomena: U ovaj član unesite sledeće podatke:
- ime i prezime i adresu osnivača, ukoliko se radi o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i adresu, ukoliko se radi o pravnom licu;
- JMBG, ukoliko se radi o domaćem državljaninu, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja, ukoliko se radi o stranom državljaninu, a matični broj, ukoliko se radi o domaćem pravnom licu, odnosno broj registracije u stranom registru i naziv stranog registra, ukoliko se radi o stranom pravnom licu

 
 
ÄŒlan 7.
 
ÄŒlanovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.
 
 
ÄŒlan 8.
 
U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.
 
Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.
 
ÄŒlanovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviÄ‘enim zakonom.


ÄŒlan 9.
 
Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašÄ‡enjima.
Za direktora društva imenuje se:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Napomena: U ovaj član unesite sledeće podatke:
- ime i prezime i adresu direktora;
- JMBG, ukoliko se radi o domaćem državljaninu, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja, ukoliko se radi o stranom državljaninu


 
ORGANI DRUŠTVA
 
ÄŒlan 10.
 
 
Organi Društva su skupština, direktor ili upravni odbor. Njihova ovlašÄ‡enja i delokrug rada utvrÄ‘uju se Zakonom o privrednim društvima.
ÄŒlanovi društva biraju direktora ili upravni odbor na sednici skupštine, osim prvog direktora ili članova upravnog odbora koji mogu biti odreÄ‘eni osnivačkim aktom.
ÄŒlanovi društva čine skupštinu.

 
ÄŒlan 11.
SKUPŠTINA društva odlučuje o:
1.  odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije
2.  izboru i razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrÄ‘ivanju njihove naknade, odnosno zarade
3.  odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva
4.  imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrÄ‘ivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrÄ‘ivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom
5.  imenovanju likvidacionog upravnika i potvrÄ‘ivanju likvidacionog bilansa
6.  povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti
7.  davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva
8.  odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva
9.  isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno
10.  statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva
11.  davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica
12.  sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti
13.  izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva
14.  obrazovanju ogranka
15.  donošenje poslovnika o svom radu

DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR
 
ÄŒlan 12.
 
Napomena: društvo može da ima direktora ili upravni odbor.
Osnivačkim aktom društva se odlučuje da li društvo ima direktora ili upravni odbor.

 
DIREKTOR društva može biti član društva ili lice koje nije član društva.
 
ÄŒlanovi UPRAVNOG ODBORA društva mogu biti svi članovi društva ili druga lica.
ÄŒlanovi društva biraju direktora ili članove upravnog odbora na sednici skupštine, osim prvog direktora ili članova upravnog odbora koji mogu biti odreÄ‘eni osnivačkim aktom.
Upravni odbor društva ima predsednika upravnog odbora, koga biraju članovi društva većinom, ako aktom o osnivanju nije odreÄ‘ena druga većina.
Predsednik upravnog odbora zastupa društvo, saziva i predsedava sednicama upravnog odbora i odgovoran je za voÄ‘enje zapisnika.
 
 
ÄŒlan 13.
Direktor Društva nadležan je za:
1.  zastupanje društva i voÄ‘enje poslova društva u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom
2.  utvrÄ‘ivanje predloga poslovnog plana
3.  sazivanje sednice skupštine članova
4.  odreÄ‘ivanje dana sa kojim se utvrÄ‘uje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dan utvrÄ‘ivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanja i drugih pitanja
5.  zaključenje ugovora o kreditu
6.  utvrÄ‘ivanje dana sticanja prava na učešÄ‡e u dobiti i dana isplate učešÄ‡a u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva
7.  davanje i opozivanje prokure 
Napomena: Ako je osnivačkim aktom tačno određeno direktor ili upravni odbor može biti nadležan i za
1.  izvršenje odluka o sticanju sopstvenih udela o povlačenja i poništenja udela
2.  utvrÄ‘ivanje iznosa učešÄ‡a u dobiti
3.  izdavanje obveznica i drugih hartija od vrednosti
Direktor ili upravni odbor odgovoran je za uredno voÄ‘enje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja.
 
 
ÄŒlan 14.
 
Društvo se osniva na neodreÄ‘eno vreme.
 
Društvo prestaje odlukom člana Društva ili u drugim slučajevima predviÄ‘enim zakonom.
 
Napomena: Društvo se može osnovati i na odreÄ‘eno vreme ili za odreÄ‘ene namene. Radi se o netipičnim slučajevima, za koje nije moguće dati tipsku formu.
 
 
ÄŒlan 14a.
 
Ukupan iznos troškova osnivanja Društva utvrÄ‘en je u visini od:
___________________din. (slovima: ________________ dinara).
ÄŒlanovi Društva ove troškove mogu naknadno naplatiti iz imovine Društva.
Napomena: Ovaj član nije obavezan i može se izostaviti, a dat je na osnovu mogućnosti koju poredviÄ‘a Zakon o privrednim društvima.
 
 
ÄŒlan 15.
 
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.
 
 
ÄŒl. 16.
 
Izmene ovog Akta o osnivanju vrše se u pisanoj formi.
 
Ovaj Akt o osnivanju je sastavljen u četiri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, dva za člana Društva, jedan za sud overe.
 
Ova Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadležnog suda.
 
 
U ________________________
                                                                                                                    Osnivači Društva:
 
                                                                                                                   1.     __________________
    
                                                                                                                   2.    ___________________                                                                                                            
 
 
Napomena: Nakon unosa podataka izbrisati tekst napomena napisan kosim slovima

  

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Anonimus   |178.149.6.xxx |20-08-2012 13:27:08
Ugovor o osnivanju dooPrimer ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošćuNa osnovu člana 104. – 183. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125 od 22. novembra 2004) osnivači društva sa ograničenom
odgovornošću - članovi društva, dana __.___. 200_. godine donose sledeći:UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUÅ TVA (DOO)
ÄŒl an 1.


Ovim Ugovorom se uređuje:

- pretežna delatnost društva;
- vrednost osnovnog kapitala društva, odnosno
vrednost uloga osnivača
- način i vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
- ukupan iznos troškova osnivanja društva;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- zastupanje društva;
- način promene pravne forme društva;
- trajanje i
prestanak društva;
- ostala pitanja.ÄŒlan 2.


Puno poslovno ime društva glasi:
____________ ____________________ ____________________ __
(u daljem tekstu: Društvo)

Prime r: ALFA doo Beograd
Ukoliko osnivač želi može da glasi i:
Društvo za trgovinu,
turizam i usluge ALFA doo Beograd ili
Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge ALFA doo Beograd

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
____________ ____________________ ____________________ __

Primer: ALFA doo Beograd
Napomena: Skraćeno poslovno ime se unosi, ukoliko se
razlikuje od punog poslovnog imena, odnosno ukoliko puno poslovno ime sadrži naznaku pretežne delatnostiÄŒlan 3.Sedište Društva je na sledećoj adresi:
___________ ____________, ____________________ __________. br.___
Primer: Beograd, Milentija Popovića
br. 10ÄŒlan 4.


Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:
_______________ ____________________ __________
Primer: 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem ili
Trgovina na malo voćem Ili
50100 Prodaja motornih vozila ili

Trgovina na veliko i trgovina na malo terenskim motornim vozilima (džip i dr.)
Napomena: Unosite samo jednu delatnost.
Požel jno je da pretežnu delatnost unesete sa šifrom, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Objavljen u
"Sl. listu SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99). Kompletan tekst ovog zakona nalazi se na Sajtu Agencije za privredne registre.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene
zakonom.
Napomena: osim onih delatnosti za koje je neophodna prethodna saglasnost nadležnog organa.ÄŒlan 5.


Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi:
___________ ___________ (slovima: ____________________ ____)
Primer: 500.- € (slovima: pet stotina evra) u
dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NB Srbije, važećem na dan uplate.
Napomena: Najmanji upisani novčani iznos kapitala mora biti 500.- €


Ukupan uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:
___________ ___________ (slovima: ____________________
)
Napomena: Najmanji uplaćeni novčani kapital mora biti 500.- €, ali se može uplatiti 250.- € prilikom osnivanja, a 250.- € u roku od dve godine

Ukupan uneti nenovčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:
___________ ___________ (slovima:
____________________ ____)
Napomena: Društvo ne mora imati nenovčani kapital.

Preostal i neuplaćeni, odnosno neuneti ulog biće uplaćen, odnosno unet, u roku od dve godine od dana registracije Društva u Registar privrednih subjekta.ÄŒlan 6.


Osnivači
Društva su:
1.________________ ____________________ ____________________ _________________
2 .___________________ ____________________ ____________________ ______________
Napo mena: U ovaj član unesite sledeće podatke:
- ime i prezime i adresu osnivača, ukoliko se radi o
fizičkom licu, odnosno poslovno ime i adresu, ukoliko se radi o pravnom licu;
- JMBG, ukoliko se radi o domaćem državljaninu, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja, ukoliko se radi o stranom državljaninu, a matični broj, ukoliko se radi o domaćem pravnom licu, odnosno broj
registracije u stranom registru i naziv stranog registra, ukoliko se radi o stranom pravnom licuÄŒlan 7.


Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa zakonom.ÄŒlan 8.


U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za
svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim
zakonom.Č lan 9.


Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.
Za direktora društva imenuje se:
_______________ ____________________ ____________________ __________________
____________________
____________________ ____________________ _____________
Napom ena: U ovaj član unesite sledeće podatke:
- ime i prezime i adresu direktora;
- JMBG, ukoliko se radi o domaćem državljaninu, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja, ukoliko se radi o stranom državljaninu
ORGANI DRUÅ TVA

ÄŒlan 10.Organi Društva su skupština, direktor ili upravni odbor. Njihova ovlašćenja i delokrug rada utvrđuju se Zakonom o privrednim društvima.
Čl anovi društva biraju direktora ili upravni odbor na sednici skupštine, osim prvog
direktora ili članova upravnog odbora koji mogu biti određeni osnivačkim aktom.
Članovi društva čine skupštinu.ÄŒlan 11.

SKUPŠTINA društva odlučuje o:
1. odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva pre registracije
2. izboru i
razrešenju direktora ili članova upravnog odbora i utvrđivanju njihove naknade, odnosno zarade
3. odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva
4. imenovanju internog revizora ili revizora društva i potvrđivanju
njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom
5. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i
poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti
7. davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke društva
8. odlučivanju o dopunskim ulozima od strane članova društva
9. isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica
kada je odobrenje društva potrebno
10. statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku društva
11. davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica
12. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike
vrednosti
13. izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva
14. obrazovanju ogranka
15. donošenje poslovnika o svom radu


DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR

ÄŒlan 12.


Napomena: društvo može da ima direktora ili upravni odbor.
Osnivački m aktom društva se
odlučuje da li društvo ima direktora ili upravni odbor.

DIREKTOR društva može biti član društva ili lice koje nije član društva.

Članovi UPRAVNOG ODBORA društva mogu biti svi članovi društva ili druga lica.
Članovi društva biraju direktora ili
članove upravnog odbora na sednici skupštine, osim prvog direktora ili članova upravnog odbora koji mogu biti određeni osnivačkim aktom.
Upravni odbor društva ima predsednika upravnog odbora, koga biraju članovi društva većinom, ako aktom o osnivanju nije određena
druga većina.
Predsed nik upravnog odbora zastupa društvo, saziva i predsedava sednicama upravnog odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika.ÄŒlan 13.

Direktor Društva nadležan je za:
1. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i
ovim osnivačkim aktom
2. utvrđivanje predloga poslovnog plana
3. sazivanje sednice skupštine članova
4. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanja i
drugih pitanja
5. zaključenje ugovora o kreditu
6. utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva
7. davanje i opozivanje prokure
Napomena: Ako je
osnivačkim aktom tačno određeno direktor ili upravni odbor može biti nadležan i za
1. izvršenje odluka o sticanju sopstvenih udela o povlačenj...
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Don't teach your grandmother how to suck eggs.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ako se priroda protivi, uzaludan je trud.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik